VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – SINGLE SIGN-ON

NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT ÚČET SINGLE SIGN-ON, PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY A UJISTĚTE SE, ŽE JSTE JIM POROZUMĚLI. UPOZORŇUJEME ZEJMÉNA NA PODMÍNKY POUŽITÍ V ODST. 3 A OMEZENÍ NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI V ODST. 6.

1. Úvod

1.1. My, Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, nabízíme službu, která vám umožní vytvořit si generický, digitální účet, s nímž budete moci využívat všechny související webové stránky, kanály a aplikace JLR se stejnými přístupovými údaji („účet SSO“).

1.2. Účet SSO, obsahující vaše osobní údaje a nastavení, můžete využívat napříč souvisejícími webovými stránkami, kanály a aplikacemi JLR.

1.3. Používání účtu SSO se dále řídí následujícími pravidly:

1.3.1. Podmínkami použití webu dostupnými pod následujícím odkazem: https://www.jaguar.cz/terms-conditions.html a https://www.landrover.cz/terms-and-conditions.html, které definují podmínky použití webu;

1.3.2. Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými pod následujícím odkazem: https://www.jaguar.cz/privacy-policy/index.html a https://www.landrover.cz/privacy-policy/index.html, které definují, jak využíváme údaje, které nám poskytujete při používání portálu; a

1.3.3. Zásadami využití souborů cookie dostupnými pod následujícím odkazem: https://www.jaguar.cz/cookie-policy/index.html a https://www.landrover.cz/cookie-policy/index.html, které definují, jak využíváme soubory cookie, Web Beacons a podobné technologie při vašem používání portálu.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky

2.1. Přihlášením k účtu SSO souhlasíte, že se budete řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Nechcete-li se řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, prosíme vás, abyste se nepřihlašovali k účtu SSO.

2.2. Vyhrazujeme si právo tyto Všeobecné obchodní podmínky podle potřeby změnit.

2.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky by měly být čteny spolu se všeobecnými obchodními podmínkami konkrétního webu JLR a aplikace. V případě rozporu mezi těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a všeobecnými obchodními podmínkami konkrétního webu JLR nebo aplikace platí ustanovení konkrétního webu JLR nebo aplikace.

2.4. Naše Všeobecné obchodní podmínky zůstávají v platnosti, dokud nevypovíte platnost svého účtu SSO nebo dokud jinak neukončíte všechny předplacené služby webových stránek, kanálů a aplikací.

2.4.1 Přihlášením berete na vědomí a akceptujete, že při využívání účtu SSO budou ukládány a zpracovávány údaje (jméno, kontaktní údaje) k interní analýze a pro jeho provoz (např. porovnávání prodejů, výkon portálu).

2.4.2 Osobou výlučně odpovědnou za zpracování dat je naše lokální dceřiná společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH, Fasaneriestraße 35, 5020 Salzburg.

2.4.3 Přihlášením berete na vědomí a akceptujete, že v souvislosti účtem SSO vám budou zasílány e-maily. Automaticky generované e-maily (například změna hesla) zasílá provozovatel portálu – společnost Jaguar Land Rover Limited. Společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH vás dále může informovat o vylepšení funkcí.

3. Podmínky použití

3.1. Účet SSO je poskytován bezplatně pouze k soukromému použití. Využívat účet SSO nebo kopírovat nebo šířit obsah zveřejňovaný na webech, kanálech a v aplikacích JLR pro komerční či obchodní účely nebo za účelem přeprodeje je zakázáno. Nepřejímáme vůči vám žádnou odpovědnost za obchodní ztráty.

3.2. V rámci využití účtu SSO se zavazujete, že:

3.2.1. Nebudete používat účet SSO způsobem, kterým by byl v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo který by porušoval místní, národní či mezinárodní zákony nebo předpisy.

3.2.2. Nedovolíte jiným osobám využívat váš účet SSO.

3.2.3. Při používání účtu SSO nebudete zasahovat do našich nemajetkových práv ani do nemajetkových práv třetích osob.

3.3. V případě porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo při podezření na zneužití vašich přístupových údajů či vašeho účtu SSO jsme oprávněni ukončit platnost vašeho účtu SSO a zablokovat vám přístup ke konkrétnímu webu, kanálům či aplikacím JLR. Dále si vyhrazujeme právo uplatňovat vůči vám nároky vyplývající z takového zneužití.

3.4. V případě, že vůči vám neuplatňujeme svá práva nebo je budeme uplatňovat opožděně, neznamená to, že se svých práv vzdáváme nebo že v daném případě či v budoucnosti nebudete muset splnit své závazky.

3.5. Vyhrazujeme si právo ukončit s okamžitým účinkem platnost vašeho účtu SSO, pokud z jakéhokoliv důvodu přestaneme nabízet službu Single Sign-On.

4. Přihlášení a dostupnost

4.1. Osobní údaje poskytnuté v rámci přihlášení musejí být pravdivé a správné a v případě jejich změny musí být aktualizovány. Se svými přístupovými údaji nakládejte obezřetně a nepředávejte je jiným osobám, abyste předešli neoprávněnému užití svého účtu SSO.

4.2. Vyhrazujeme si právo odmítnout v konkrétních případech přihlášení k účtu SSO.

4.3. Ze všech sil se budeme snažit, abychom zachovali služby a komunikaci a zveřejňovaný obsah byl co nejaktuálnější; přístup k našim webům, kanálům či aplikacím však nemůžeme garantovat a nedáváme rovněž žádný příslib ohledně správnosti či úplnosti zveřejňovaných informací, resp. zveřejněného obsahu.

4.4. Služba SSO vám bude poskytována podle aktuálního stavu, nemůžeme však garantovat, že bude služba bez chyb a za všech okolností dostupná. Z důvodu údržby, provádění změn nebo při přerušení médií třetích stran a komunikace může dojít k poruchám a/nebo výpadkům služby SSO.

4.5. V případě změny našich poskytovatelů služeb nebo při změnách legislativy, které si vyžádají změnu či úpravu funkcí nebo jejich vylepšení, můžeme ve službě SSO provádět změny. Nebudou-li pro vás tyto změny akceptovatelné, můžete svůj účet SSO kdykoli uzavřít.

4.6. Používáním účtu SSO berete na vědomí rizika a omezení spojená s Internetem. Ze všech sil se však budeme snažit, abychom odpověděli na všechny dotazy, které nám zašlete.

5. Nemajetková práva

5.1. Není-li uvedeno jinak, jsou veškerá nemajetková práva a veškerá registrovaná či neregistrovaná autorská práva, značky, registrované vzory, patenty nebo jiná nemajetková práva v našem vlastnictví anebo jsou krytá naší licencí.

5.2. S výjimkou používání účtu SSO podle ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek vám nejsou bez našeho předchozího písemného souhlasu udělena žádná jiná práva na užívání a zejména žádná práva na rozmnožování, změny, předávání, šíření, zobrazování, zveřejňování, licencování nebo jiné využití nemajetkových práv obsažených na portálech, kanálech nebo v aplikacích JLR.

6. Vyloučení odpovědnosti

6.1. Ručíme vám za ztráty či škody, které vám způsobíme, a které lze předpokládat při naší nedbalosti a při porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek z naší strany, neručíme však za ztráty či škody, které nebylo možné předvídat.

6.2. Neručíme za nepřímé či následné škody, a to ani za škody na majetku, poškození dobrého jména nebo ztrátu dat. Neručíme za obchodní ztráty jakéhokoli druhu.

6.3. Nepřebíráme ručení ani odpovědnost za nesplnění nebo opožděné splnění vašich povinností vyplývajících z těchto Všeobecných obchodních podmínek z důvodů událostí mimo naši sféru vlivu, zejména stávek, výluk stávkujících zaměstnanců nebo jiných opatření v rámci zaměstnaneckých bojů třetích stran, občanských nepokojů, povstání, invazí, teroristických útoků nebo teroristického ohrožení, války, válečného ohrožení či přípravy na válku, požárů, exploze, bouřky, povodní, zemětřesení, epidemií, pandemií nebo jiných přírodních katastrof, poruch nebo výpadků veřejných či soukromých telekomunikačních sítí nebo úkonů či nekonání orgánů činných v trestním řízení nebo záchranných složek.

6.4. Vyloučení nebo omezení našeho ručení v případě smrti či újmě na zdraví osob nelze uplatňovat v případech, které lze považovat za nedbalost, podvod či vědomě nesprávné informování z naší strany nebo za jiný případ, kdy by bylo vyloučení či omezení našeho ručení protiprávní nebo nezákonné.

6.5. Žádné ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se nedotýká vašich zákonných práv jako spotřebitele.

7. Další důležitá ustanovení

7.1. Každé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek je účinné samo o sobě. V případě, že by bylo některé z ustanovení prohlášeno za nezákonné, neúčinné nebo jinak neprosaditelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a plně účinná.

7.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právem Anglie a Walesu. Všechny spory vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo vzniklé v souvislosti s nimi se řídí právem Anglie a Walesu a podléhají výlučné příslušnosti soudů v Anglii a Walesu; osoby sídlící v Severním Irsku nebo Skotsku však mohou podat žalobu v Severním Irsku, resp. Skotsku.© Jaguar Land Rover Limited, Registered in England, Company Number 1672070; Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry, England, CV3 4LF.