Webové stránky landrover.cz provozuje společnost Jaguar Land Rover Limited se sídlem v Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Spojené království. Ve Spojeném království je registrována pod číslem: 1672070 (dále jen „společnost Land Rover“).

 

Společnost Land Rover se trvale snaží zaručit správnost informací uváděných na těchto webových stránkách.

 

Společnost Land Rover trvale usiluje o zlepšování specifikací, konstrukce a výroby svých vozidel. Tomu odpovídá průběžný vývoj jejích výrobků. Přes maximální pozornost věnovanou aktuálnosti nabízených dat nelze tyto webové stránky považovat za neomylný přehled výrobků a služeb Land Rover, ani za nabídku k prodeji konkrétního vozidla. Prodejní partneři společnosti Land Rover nejsou jejími zástupci a nejsou oprávněni přijímat za ni jakékoli závazky ať už výslovným anebo tichým příslibem či vyobrazením. Informace o rychlosti anebo jízdních výkonech obsažené na těchto webových stránkách nejsou a nesmí být chápány jako návod k nebezpečné jízdě anebo k překračování rychlostních limitů platných v jednotlivých zemích

 

Hodnoty spotřeby pohonných hmot byly zjištěny na základě směrnice 80/1268/EHS. Tyto hodnoty mají informativní povahu a v praxi se od aktuální hodnoty spotřeby pohonných hmot mohou lišit v závislosti na způsobu jízdy, silničním provozu, okolí a na stavu vozidla.

 

COPYRIGHT

 

Veškerá práva týkající se těchto webových stránek a jejich obsahu, včetně autorských práv a práv k databázím, jsou vlastnictvím společnosti Land Rover, resp. jsou jí přenechána na základě licenční smlouvy, popřípadě jsou jí užívána jiným způsobem dle platných právních předpisů nebo na základě souhlasu vlastníka autorského práva. Texty, obrázky, grafika, loga, tlačítka, ikony, vyobrazení a jejich výběr a umístění, stejně jako jakékoliv základní zdrojové kódy a software nesmí být bez předchozího souhlasu společnosti Land Rover, resp. vlastníka autorských práv, kopírovány, reprodukovány, uveřejňovány, stahovány, dávány na internet, přenášeny nebo zprostředkovávány ke komerčním nebo veřejným účelům.

 

Materiály a informace na těchto webových stránkách není dovoleno upravovat, měnit, vytvářet nebo používat pro jiné účely než pro osobní soukromé použití. Jste srozuměni s tím, že tyto webové stránky budete používat pouze v souladu s platnými právními předpisy.

 

Společnost Land Rover si vyhrazuje právo využívat materiál došlý na webové stránky, včetně textů a obrázků, buď na webových stránkách, nebo i jakoukoliv jinou formou včetně reklamních účelů.

 

Společnost Land Rover si vyhrazuje právo sledovat příspěvky na webových stránkách a tyto případně upravovat nebo odmítat.

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Naší snahou je garantovat správnost, úplnost a aktuálnost informací zveřejněných na našich webových stránkách. Využíváním těchto webových stránek přijímáte obchodní podmínky platné ode dne vašeho prvního použití webových stránek.

 

Bez ohledu na vaše ze zákona vyplývající nároky jsou webové stránky a veškeré na nich se nacházející informace, texty, názvy, obrázky, grafiky, loga, propojení a ikony, stejně jako veškeré další materiály (bez omezení) připravovány bez záruky na vady a bez jakékoliv garance. Informace, specifikace a barvy uváděné na těchto webových stránkách se mohou v závislosti na konkrétním trhu lišit a podléhají změnám prováděným bez nutnosti předchozího ohlášení. Některá vozidla jsou vyobrazena se zvláštní volitelnou výbavou. Informace o dostupnosti získáte u svého smluvního prodejce Land Rover. Zvláště negarantujeme a neslibujeme správnost resp. úplnost informací uváděných na těchto webových stránkách. Neručíme také za nerušené a bezchybné využívání těchto webových stránek, za nepřítomnost počítačových virů, za vady na těchto webových stránkách a na jejich serverech.

 

Společnost Land Rover v žádném případě neodpovídá za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku využívání informací anebo zobrazení výrobků obsažených na těchto webových stránkách. Toto se týká i nepřímých, resp. následných, škod, ušlého zisku a jakékoliv újmy vzniklé v důsledku používání, resp. výpadku používání a ztrátou dat, nebo ve spojení s používáním webových stránek, a to ať při plnění smlouvy, nebo v důsledku nedbalosti či jiného nepovoleného jednání. Bez ohledu na ostatní body těchto Všeobecných obchodních podmínek nepřebíráme záruku za nároky ohledně způsobu fungování nebo dostupnosti těchto webových stránek.

 

OCHRANNÉ ZNÁMKY A CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ

 

Všechny názvy, obrázky a loga identifikující Land Rover jsou ochrannými známkami společnosti Land Rover. Veškeré na těchto webových stránkách obsažené názvy značek, produktů, služeb a firem třetích osob představují ochranné známky, značky služeb a obchodní názvy jejich vlastníků. Společnost Land Rover v žádném případě neuděluje povolení k jejich užívání jiným osobám. Jejich užívání může být porušením práv vlastníků.

  • iPod®, iPhone™ a iPod touch® jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a v dalších zemích
  • Dolby® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Dolby Laboratories, používání tohoto označení společností Land Rover je vázáno licenčními smlouvami.
  • DTS™ je registrovanou ochrannou známkou společnosti der DTS Inc., používání tohoto označení společností Land Rover je vázáno licenčními smlouvami.
  • Označení Bluetooth® a související loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG. Inc, používání těchto označení společností Land Rover je vázáno licenčními smlouvami.
  • BlackBerry® je ochrannou známkou společnosti Research in Motion Limited, je zaregistrovaná v USA a může být přihlášená a zaregistrovaná v dalších zemích.
  • Audyssey MultEQ® je registrovanou ochrannou známkou společnosti der Audyssey Laboratories, Inc, používání tohoto označení společností Land Rover je vázáno licenčními smlouvami.
  • Bi-Xenon™ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Hella KgaA Hueck Co.
  • WhiteFire® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Unwired Technology LLC, používání tohoto označení společností Land Rover je vázáno licenčními smlouvami.

 

EXTERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

 

Land Rover neodpovídá za žádné z externích webových stránek, které mají propojení z nebo k této webové stránce, negarantuje jejich obsah, ani je nedoporučuje a nepřebírá za tyto externí stránky záruku. Všechny externí webové stránky, které navštěvujete kliknutím na taková propojení, jsou mimo kontrolu společnosti Land Rover. Riziko plynoucí z návštěvy takových externích webových stránek nesete výhradně vy osobně.

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SOFTWARE

 

Stahování softwaru z těchto webových stránek bylo na všech stupních výroby dostatečně prověřeno. Jako u každého nového softwaru vám přesto doporučujeme provést kontrolu přítomnosti virů. Dále vám doporučujeme, abyste před použitím tohoto softwaru zálohovali data svého pevného disku. Land Rover nemůže převzít a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za případné přerušení, poškození anebo ztrátu dat ve vašem datovém, resp. počítačovém systému, k nimž může dojít během použití stahovaného softwaru. Před instalací softwaru na vašem síťovém počítači se obraťte na svého správce sítě.

 

SOUDNÍ PRAVOMOC

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a vztahy z nich plynoucí se řídí právem Anglie a Walesu a na jeho základě jsou interpretovány. Spory týkající se těchto Všeobecných obchodních podmínek spadají výhradně do pravomoci soudů v Anglii a Walesu. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek je protiprávní, neplatné nebo dle zákonů některého státu, ve kterém tyto Všeobecné obchodní podmínky mají platit, jinak nevykonatelné, pak se takové ustanovení z těchto Všeobecných obchodních podmínek vyjme nebo vymaže. Všechna ostatní ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a jsou závazná a vykonatelná. Společnost Land Rover si vyhrazuje právo své obchodní podmínky kdykoliv formou on-line zveřejnění změn upravovat.


JLR Global Terms and conditions for consultancy services

JLR Global Terms and conditions for non-production goods and services -informace

JLR Global Terms and conditions for non-production goods -informace

JLR Global Terms and conditions for non-production services -informace