AKTUALIZUJTE SI PROHLÍŽEČ

Tento prohlížeč je bohužel zastaralý a není podporován. Proveďte upgrade prohlížeče a užívejte si pokročilé funkce na této stránce.

CLOSE LABEL

AKTUALIZACE PROHLÍŽEČE

Zjistili jsme, že nepoužíváte aktuální verzi prohlížeče. Aktualizace prohlížeče Internet Explorer na nejnovější verzi vám umožní prohlížet a používat tuto webovou stránku v plném rozsahu. Běžné procházení internetu bude rovněž bezpečnější, neboť aktualizace zohledňuje nejnovější bezpečnostní standardy.

Podmínky soutěže společností Land Rover / Virgin Galactic

Vezměte prosím na vědomí, že v pátek 3. října 2014, 00:01 CEST bylo v podmínkách soutěže posunuto datum ukončení soutěže vzhledem k technickým problémům spojených s provozem soutěžního webu, které mohli zabránit potencionálním zájemcům ve vstupu do soutěže. Nové datum ukončení soutěže je uvedené v článku 18.

Níže uvedené podmínky (dále jen „podmínky soutěže“) se vztahují na celosvětovou soutěž o ceny pořádanou společností Land Rover (dále jen „soutěž“), kterou provozuje a zajišťuje v 25 jurisdikcích Jaguar Land Rover Limited, společnost zapsaná v Anglii a Walesu, se sídlem Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, IČ 1672070, a její přidružené společnosti a společnosti skupiny (dále jen „Land Rover“). Tato verze podmínek soutěže platí pro účastníky v České republice.

Způsobilost

1) Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Virgin Galactic, LLC, 65 Bleeker 6th Floor, New York, NY 10012, USA (dále jen „Virgin Galactic“), Land Rover a zaměstnanci jakýchkoli třetích osob spojených se soutěží, mateřských společností Virgin Galactic nebo Land Rover, jejich dceřiných společností, distributorů a dalších dodavatelů cen, ředitelé, vedoucí pracovníci a jejich nejbližší rodinní příslušníci (manželé, druhové, rodiče, prarodiče, sourozenci, děti a vnuci) a dále přidružené společnosti Virgin Galactic nebo Land Rover a jejich poradci nebo agentury zajišťující reklamu/propagaci (a jejich nejbližší rodinní příslušníci).

2) Musíte mít trvalé bydliště v České republice.

3) Nejste způsobilý/á se účastnit soutěže nebo vyhrát cenu, pokud Vám (nebo některému z hostů, jak jsou definováni níže) budou z důvodu Vaší národnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu uloženy sankce, zákazy či omezení (i) na základě použitelných právních předpisů (včetně, nikoliv však výlučně, následujících předpisů USA: Export Administration Regulations, International Traffic in Arms Regulations, Foreign Assets Control Regulations, the Patriot Act, a jakýchkoliv jiných předpisů, zákonů, nařízení, vyhlášek a příkazů vydaných Vládou USA); (ii) Vládou USA; nebo (iii) jiným americkým nebo mezinárodním regulačním orgánem nebo příslušným úřadem (včetně, nikoliv však výlučně, Federal Aviation Administration – agentury letecké dopravy USA, International Trade Administration – exportní agentury USA, Office of Foreign Assets Control – agentury kontroly zahraničních aktiv USA, the Bureau of Industry and Security – bezpečnostní a průmyslové agentury USA, the Department of Treasury – ministerstva financí USA), v jejichž důsledku by byl zakázán či omezen vstup do USA nebo účast na ceně. Demonstrativní výčet osob, na které jsou uvaleny takové sankce či omezení, je k dispozici na https://new.export.gov/consolidated-screening-list a http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123086.htm.

4) Pokud se chcete zúčastnit soutěže a nárokovat si cenu (jak je definována níže), musíte být starší 18 let.

5) Pokud se chcete zúčastnit soutěže a nárokovat si výhru, musíte mít platný účet na síti Facebook, platnou e-mailovou adresu a přístup k internetu.

6) Vaše účast v soutěži je podmíněna tím, že přijmete a zavážete se dodržovat tyto podmínky a veškeré podmínky uvedené v příslušných propagačních materiálech.

Ceny

7) Ceny, které budou uděleny v rámci soutěže, jsou následující:

i) V každé účastníci se jurisdikci bude udělena 1 (jedna) cena. Národní cenou pro Českou republiku bude účast na zážitkovém programu „Drive & Fly“ pro výherce soutěže a jeho/její tři přátele. Tento program tvoří kombinace exkluzivní jízdy vozy Land Rover a Range Rover a vyhlídkového letu. Program „Drive & Fly“ je jednodenní zážitkový program, který bude možné absolvovat do 31. 7. 2015. Program se bude realizovat ve spolupráci s ÖAMTC Fahrtechnik a může se uskutečnit v těchto centrech: ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Teesdorf nebo ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Marchtrenk. Cestovní náklady spojené s účastí na programu v obou centrech nejsou součástí národní ceny a účastníci programu si tyto náklady uhradí sami. (dále jen „národní cena“).

ii) Dále bude udělena 1 bonusová cena (dále jen „bonusová cena“) pro soutěžící z celého světa (tj. ze všech účastnících se jurisdikcí, v nichž soutěž probíhá), a to výlet do vesmíru pro vítěze a jeho tři přátele (dále jen „vesmírný let“). Datum vesmírného letu bude stanoveno společností Virgin Galactic po vyhlášení a potvrzení vítězů. Vítěz bude zařazen na čekací list a společnost Virgin Galactic mu přiřadí datum vesmírného letu. I když přesné datum letu nelze zatím určit, vesmírný let bude mezi prvním 1000 (tisícem) soukromých vesmírných letů, které vzlétnou z níže popsaného kosmodromu. Přesné datum bude záležet na dostupnosti a vítěz musí vynaložit veškeré přiměřené úsilí, aby se letu mohl v den navržený společností Virgin Galactic zúčastnit. Tímto berete na vědomí a souhlasíte, že kvůli požadavkům či omezením, která mohou vyplývat z použitelných právních předpisů nebo být uložena příslušnými úřady nebo v případě, že tak rozumně požaduje společnost Virgin Galactic za účelem dodržení letecké bezpečnosti a požadavků na letecký provoz, nemusí být vítěz a jeho hosté (jak jsou definováni níže) usazeni společně, případně se nemusí účastnit téhož letu.Pokud není ohledně dostupnosti vítěze dosaženo shody do 7 (sedmi) dnů, pro vesmírný let může být vybrán náhradní vítěz, autor druhého nejlepšího příspěvku vybraného porotou. Vesmírný let se uskuteční z kosmodromu Spaceport America, Nové Mexiko, USA. Společnost Land Rover zajistí vítězi a jeho hostům (definováni níže) do této destinace zpáteční letenku v turistické třídě z nejbližšího většího letiště od bydliště výherce. Společnost Virgin Galactic zajistí pozemní dopravu mezi letištěm a hotelem, standardní hotelové ubytování v Sierra Grande Lodge and Spa nebo v hotelu podobných vlastností (2 (dva) pokoje po dvou osobách, pouze částka za pokoj a daň za pokoj) 3–4 noci před odletem poblíž kosmodromu Spaceport a dále nezbytné školení, aby se vítěz a jeho hosté mohli vesmírného letu zúčastnit. Veškeré podrobnosti cesty stanoví dle svého uvážení společnosti Land Rover a Virgin Galactic. (Národní cena a bonusová cena se společně označují jako „ceny“).

Požadavky na ceny a jejich omezení a výjimky 

8) Není-li vítězi písemně sděleno něco jiného, ceny nezahrnují náklady a výdaje související s cenou nebo požíváním ceny, které nejsou uvedeny v těchto podmínkách soutěže, a to zejména stravné a občerstvení.

9) Pokud cena zahrnuje cestu: a. Není-li vítězi písemně sděleno něco jiného, cena nezahrnuje, není-li v těchto podmínkách soutěže výslovně uvedena opačná informace, daně, pozemní transfery, další dopravu, jídlo a nápoje, spropitné, přirážky, náklady na zavazadla, telefonní hovory, výlety, poplatky za změnu data anebo rezervace, další ubytování a další výdaje účelně vynaložené vítězem nebo jeho hosty při přijímání nebo užívání ceny.

b. V případech, kdy je to nutné, musí mít vítěz a jeho hosté všechny potřebné a platné doklady totožnosti nebo cestovní doklady a víza potřebné pro cestu (a jsou za jejich zajištění plně odpovědní), zejména cestovní pas s platností nejméně 6 měsíců v době cesty. V případě potřeby může společnost Land Rover dle svého uvážení poskytnout asistenci s jejich obstaráním.

c. Každý z hostů je povinen před rezervací cesty podepsat a zaslat dokument o zbavení odpovědnosti a povolení k využití v propagačních materiálech.

d. Jméno vítěze použité u příspěvku do soutěže se musí shodovat s platným dokladem vydaným příslušným státem.

e. Při příchodu do hotelu, jež je součástí ceny, může být vyžádána kreditní nebo debetní karta za účelem bezpečnostní zálohy.

f. Pokud je součástí ceny cestovní pojištění, vztahují se na něj omezení a podmínky poskytovatele pojištění a jakékoli další náklady týkající se získání pojistného krytí z důvodu již existujícího zdravotního omezení nebo další náklady z důvodu určitého věku vítěze nebo hostů ponese vítěz anebo jeho host.

g. Společnost Land Rover nenese odpovědnost za žádné zrušení, zpoždění, odklon či náhradu ani za žádné jednání či opomenutí leteckých přepravců, hotelů, provozovatelů, přepravních společností, poskytovatelů – třetích osob ani žádných jiných osob, které se podílejí na poskytování jakéhokoli zboží, služeb či ubytování souvisejícího s cenou.

h. Společnost Land Rover nenese odpovědnost za zmeškané lety, vlaky, autobusy apod. z jakéhokoli důvodu ani za to, když si je vítěz nezarezervuje nebo nepotvrdí v souladu s pokyny společnosti Land Rover, ani za žádné následné náklady.

i. Společnost Land Rover nenese odpovědnost, pokud je vítězi anebo jeho hostům odepřen vstup či opakovaný vstup do Spojených států amerických z jakéhokoli letadla. V tomto případě jdou veškeré další náklady k tíži vítěze anebo jeho hostů a tito se mohou částečně, nebo zcela vzdát vnároku na cenu.

j. Vítěz anebo jeho host(é) musí být starší 18 let nebo být plnoletí v jurisdikci svého bydliště (podle toho, který věk je vyšší) a musí odcestovat a vrátit se do stejného bodu společně.

k. Itinerář každé z cen stanoví společnost Land Rover podle vlastního uvážení.

l. Součástí ceny nejsou věrnostní body u leteckých společností.

10) V případě války, terorismu, stavu nouze nebo pohromy si společnost Land Rover vyhrazuje právo soutěž ukončit, upravit nebo pozastavit nebo pozastavit či upravit cenu.

11) Ceny závisí na dostupnosti a společnost Land Rover si vyhrazuje právo dle svého uvážení jakoukoli cenu nahradit jinou cenou, která nabízí obdobný či srovnatelný zážitek (pokud je to možné), pokud se uvedené ceny (nebo jakákoli část ceny, pokud ji lze oddělit) z jakéhokoli důvodu stanou nedostupnými.

12) Ceny nejsou obchodovatelné, nelze je směnit za hotovost ani žádnou jinou alternativu, jsou nepřevoditelné, nerozdělitelné, vítěz ani jeho hosté je nesmí prodat, přeprodat ani nabízet k prodeji a nelze je využít ve spojení s jakoukoli jinou akcí či nabídkou. Ceny nelze v případě ztráty, krádeže nebo ušlé příležitosti vyměnit ani vrátit.

13) Vyhraná cena může vyžadovat volno z práce nebo studií. Než se zúčastníte soutěže, je Vaší povinností zjistit, zda si budete moci toto volno z práce nebo studií v případě potřeby vzít. Je výhradní odpovědností vítěze anebo jeho hostů si v případě potřeby volno zajistit.

14) Do maximální možné míry povolené příslušnými zákony budou ceny uděleny „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ a BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, ať již výslovné či konkludentní (zejména jakékoli konkludentní záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel).

15) Další informace o

15) i) bonusové ceně:

a. Účastí v této soutěži berete na vědomí a souhlasíte, že bonusovou cenu poskytne společnost Virgin Galactic, a ne Land Rover, a že za všechny aspekty poskytnutí této bonusové ceny (výjimkou zpátečního letu v turistické třídě ze země bydliště vítěze na letiště, které leží nejblíže od kosmodromu Spaceport, který zajistí společnost Land Rover) je odpovědná společnost Virgin Galactic a společnost Land Rover ani její přidružené osoby, zástupci či související subjekty za ně nenesou odpovědnost. b. Vítěz si může vybrat tři hosty, kteří ho doprovodí na vesmírném letu (jeho „hosté“) poté, co je schválí společnosti Land Rover a Virgin Galactic. Tři hosté vybraní vítězem při vstupu do soutěže, tj. . nominovaní na síti Facebook, nemusí být tři osoby, které s ním poletí do vesmíru. Všichni tři hosté, kteří poletí, musí být starší 18 let. Vítěz a jeho hosté musí souhlasit s účastí v bonusové ceně a musí být ochotni před odletem podepsat informovaný souhlas a přepravní podmínky společnosti Virgin Galactic, které jim tato společnost poskytne, odsouhlasit tyto podmínky soutěže, podstoupit lékařskou/zdravotní prohlídku, bezpečnostní a jiné prověrky a poskytnout veškeré další potřebné dokumenty či se jimi řídit. c. Vítěz a jeho hosté berou na vědomí, že vesmírný let je nebezpečná činnost, která může mít za následek zranění nebo smrt, a účastní se na vlastní riziko. Přijetím bonusové ceny a účastí v ní vítěz a jeho hosté prohlašují, že se těší dobrému fyzickému zdraví a netrpí žádným zdravotním omezením ani zraněním, které by mohly ohrozit jejich zdraví či bezpečnosti při účasti v bonusové ceně. d. Společnost Virgin Galactic si zachovává právo výhradně dle svého uvážení rozhodnout, zda jsou vítěz a jeho hosté schopni cesty. Vítěz a jeho hosté absolvují lékařskou prohlídku lékařem určeným společností Virgin Galactic. Společnost Virgin Galactic ani Land Rover nebudou hradit škodu žádnému vítězi ani hostovi, který je prohlášen za neschopného cesty. Vítěz a hosté budou také muset před vesmírným letem podstoupit speciální výcvik stanovený společností Virgin Galactic. Od vítěze a jeho hostů může být vyžadováno, aby před cestou na vesmírný let měli v rozsahu stanoveném společností Virgin Galactic uzavřeno zdravotní pojištění. e. Společnost Land Rover ani Virgin Galactic nemají odpovědnost platit náhradu škody vítězi ani žádnému z jeho hostů, pokud bonusová výhra nebude dostupná z důvodů, jež jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti Virgin Galactic či Land Rover nebo pokud budou vítěz či jeho hosté s bonusovou cenou nespokojeni.

ii) předpokladech pro převzetí národní ceny:

a. Dosažení plnoletosti, platný řidičský průkaz. Pokud vítěz nebude mít platný řidičský průkaz, může porota určit jiného vítěze, kterým bude autor druhého nejlepšího příspěvku vybraného porotou. b. Účastníci absolvují zážitkový program „Drive & Fly“ na vlastní nebezpečí a před účastí na uvedeném programu jsou povinni podepsat příslušné prohlášení.

Zapojení se do soutěže

16) Pokud se chcete zúčastnit soutěže, musíte dodržovat vstupní proces popsaný níže nebo jinak uvedený v propagačních materiálech. Vstupní proces zahrnuje zaslání vámi vytvořeného obsahu (dále jen „obsah“).

17) Příspěvek musí být odeslán po 01:01 CEST dne 3. září 2014 (dále jen „datum zahájení“). Příspěvky zaslané dříve nebudou přijaty.

18) Příspěvek musí být odeslán do 23:59 CET dne 21. listopadu 2014 (dále jen „datum ukončení“). Příspěvky zaslané později nebudou přijaty.

19) Všechny příspěvky se považují za zaslané do soutěže v momentě přijetí společností Land Rover. Doklad o elektronickém odeslání nebude jako důkaz přijetí uznán.

20) Každá osoba může zaslat pouze jeden příspěvek.

21) Neúplné nebo nesrozumitelné příspěvky nebudou přijaty jako platné. Příspěvky, které byly vytvořeny či zaslány způsobem, který není v souladu s těmito podmínkami soutěže, budou diskvalifikovány a účastník se nebude smět účastnit dalších soutěží pořádaných společností Land Rover.

22) Společnost Land Rover si vyhrazuje právo kdykoli ověřit pravost příspěvků a účastníků (včetně jejich identity, věku a místa bydliště) a vyhrazuje si právo dle svého uvážení diskvalifikovat osobu, u níž se domnívá, že porušila některou z těchto podmínek soutěže, manipulovala vstupním procesem nebo se účastnila jakéhokoli nezákonného nebo jinak nevhodného chování za účelem ohrozit spravedlivý a řádný průběh soutěže. Chyby a opomenutí mohou být přijaty dle uvážení společnosti Land Rover. Pokud společnost Land Rover některé ze svých práv v jakékoli fázi neuplatňuje, neznamená to, že se jej vzdává. Zákonná práva společnosti Land Rover na náhradu škody či jinou kompenzaci jsou vyhrazena.

23) Pokud dojde ke sporu ohledně totožnosti účastníka, společnost Land Rover si vyhrazuje právo dle svého uvážení jeho identitu určit.

24) Pokud se účastníci chtějí zúčastnit soutěže, musí zaslat obsah. Obsahem je buď obrázek s textem, nebo video s délkou do 30 (třiceti) sekund. Jakékoli příspěvky delší než 30 (třicet) sekund budou zkráceny na prvních 30 sekund. V tomto ohledu nebude probíhat žádná korespondence.

25) Obsah musí být vaším původním dílem nebo musíte mít od tvůrce obsahu povolení obsah zaslat za účelem účasti v soutěži a dále musíte mít od všech osob účinkujících v obsahu svolení se zasláním do soutěže.

26) Zasláním obsahu za účelem účasti v soutěži se tento obsah společně se všemi souvisejícími autorskými a dalšími vlastnickými právy stává majetkem společnosti Land Rover a Vy tímto společnosti Land Rover postupujete (formou současného postoupení současných a budoucích autorských práv) veškerá práva k duševnímu vlastnictví k obsahu, a to za účelem používání a využívání ke všem účelům společností Land Rover a jí pověřenými subjekty ve všech médiích, jež jsou v současnosti známa nebo budou v budoucnu vyvinuta. V případech, kdy práva k obsahu nelze postoupit společnosti Land Rover kvůli platným zákonům, tímto společnosti Land Rover udělujete časově, množstevně a územně neomezenou licenci obsah používat, kopírovat, upravovat, distribuovat, komercializovat a jinak využívat ve všech médiích, která jsou v současnosti známa nebo budou v budoucnu vyvinuta, a to napořád a bez dalších plateb ve váš prospěch. V rozsahu povoleném příslušnými zákony se vzdáváte veškerých tzv. morálních práv k obsahu.

27) Zasláním příspěvku souhlasíte, že je Váš příspěvek bezplatný a vytvořený bez omezení, a nebudete na v této souvislosti vůči společnosti Land Rover uplatňovat jakékoliv nároky.

28) Musíte dodržet následující specifická kritéria i další ustanovení těchto podmínek soutěže:

1. Svůj příspěvek musíte zaregistrovat na webu společnosti Land Rover příslušném pro Vaši zemi a dostupném na adrese: www.landrover.com/gotospace (dále jen „soutěžní web“) a musíte uvést svoje jméno, adresu, věk, uživatelské jméno na síti Facebook, e-mailovou adresu a veškeré další podrobnosti, které jsou na soutěžním webu vyžadovány. 2. Příspěvek musíte nahrávat podle pokynů uvedených na soutěžním webu a na výzvu musíte povolit propojení soutěže s vaším profilem na síti Facebook. 3. Musíte vyplnit textové pole (max. 70 slov) a uvést důvod „Proč jsou připraveni objevovat “, nahrát obsah pomocí nástrojů a pokynů uvedených na soutěžním webu, obsah publikovat a označit tři přátele na síti Facebook (poté, co jste od nich získali souhlas), kteří by s Vámi letěli do vesmíru, pokud byste vyhráli bonusovou cenu. 4. Obsah musí splňovat následující kritéria: a) nesmí být delší než 30 sekund, pokud jde o video, nebo musí jít o zřetelný obrázek ve vysokém rozlišení pokud jde o příspěvek ve formě fotografie, a b) musí být vhodný pro rodinné publikum a musí být v souladu s těmito podmínkami soutěže.

29) Společnost Land Rover se může rozhodnout (není však povinna) vybrané příspěvky přijaté za určité časové období sdílet nebo publikovat prostřednictvím různých online kanálů, které mohou zahrnovat soutěžní web, kanály YouTube, Facebook a další platformy.

30) Společnost Land Rover může vydat pokyny zástupci – třetí osobě, aby zaslané příspěvky sledoval a prohlížel. Pokud tyto příspěvky nebudou splňovat kritéria pro účast nebo budou jinak porušovat tyto podmínky soutěže, tento zástupce může takové příspěvky dle svého rozumného uvážení ze soutěže diskvalifikovat.

31) Zavazujete se provést veškeré další kroky (zejména podepsat čestná prohlášení, postoupení, vzdání se práv a další dokumenty), které může společnost Land Rover rozumně považovat k uskutečnění nebo potvrzení vlastnictví či práv společnosti Land Rover k obsahu a všech souvisejících vlastnických práv.

32) Před zapojením se do soutěže musíte mít informovaný a výslovný souhlas ode všech osob účinkujících či se objevujících v obsahu, přičemž tento souhlas musí být společnosti Land Rover na její žádost doložen.

33) Váš příspěvek a obsah nesmí obsahovat: a) cokoli, co by mohlo být považováno za pomlouvačné, nevhodné, hrubé, nezákonné, obscénní, hanlivé, pornografické, sexuálně nevhodné, obtěžující, výhružné, problematické s ohledem na rasu, náboženství, původ nebo pohlaví, nevhodné pro děti, nebo jinak nevhodné k uveřejnění; b) cokoli, co porušuje nebo může porušovat práva duševního vlastnictví (například nelicencovaná hudba, loga nebo značky společnosti atd.), práva na ochranu osobních údajů či soukromí, osobnostní práva či obrazová práva (např. fotografie celebrity apod.) či jakákoli jiná práva jakékoli třetí osoby; c) cokoli, co očerňuje či může očernit (výhradně dle uvážení společnosti Land Rover) značku Land Rover, soutěž, značku Virgin Galactic nebo značku, produkt či službu jakékoli třetí osoby; d) nadávky, nevhodný jazyk, nahotu, násilí, ilustrace či témata charakteru pro dospělé nebo sexuálního charakteru; ani e) žádné další materiály nebo obsah, o němž se společnost Land Rover domnívá (dle svého uvážení), že je v rozporu s charakterem a duchem značky Land Rover či soutěže.

34) Poplatky spojené s mobilními daty a/nebo internetem a/nebo jiným připojením potřebným k účasti v soutěži hradíte Vy.

35) Společnost Land Rover si vyhrazuje právo dle svého uvážení vyloučit účastníky, kteří nedodržují tyto podmínky soutěže nebo jejich smysl, nebo jakéhokoli účastníka, o němž se důvodně domnívá, že narušil spravedlivý chod soutěže.

36) Použití softwaru pro automatizované vkládání či jakýchkoli jiných mechanických nebo elektronických prostředků, které jedné osobě umožní opakovanou účast, je zakázáno. Společnost Land Rover si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, pokud se domnívá, že se uchýlil k nespravedlivé výhodě oproti dalším účastníkům využitím těchto technologií či jinak.

37) Společnost Land Rover nenese odpovědnost za: a) nepřijetí příspěvků kvůli selhání při přenosu a jiných podmínkám, na které nemá vliv; b) jakékoli zpožděné, ztracené, špatně směrované nebo poškozené přenosy nebo příspěvky; c) nefunkčnost či selhání týkající se telefonů, elektroniky, hardwaru, softwaru, sítě, internetu či jiného počítače nebo komunikace; d) jakékoli přerušení soutěže, zranění, ztráty nebo škody způsobené událostmi, na které nemá společnost Land Rover vliv; nebo e) jiné chyby či potíže jakéhokoli druhu, ať už lidské, mechanické, elektronické, počítačové, typografické, tiskové či se jinak týkající nebo spojené se soutěží, zejména chyby či potíže, které mohou nastat ve spojení s administrací soutěže, zpracovávání nebo hodnocení příspěvků, vyhlášení cen nebo při jakýchkoli záležitostech týkajících se soutěže.

Vítězové:

38) Tato soutěž je dovednostní soutěží a náhoda nehraje při určování vítězů žádnou roli. Soutěž zahrnuje výběr vítězů porotcem nebo porotou po datu ukončení. Vítěz: a) národní ceny bude vybrán ze všech platných nediskvafikovaných příspěvků obdržených po datu zahájení a před datem ukončení v každé příslušné jurisdikci; a b) bonusové ceny bude vybrán ze všech platných a potvrzených vítězných příspěvků národních cen udělených ve všech jurisdikcích, a to porotou vybranou společností Land Rover, přičemž tato porota bude za všech okolností nezávislá a jejím členem bude alespoň jedna osoba, která není v žádném vztahu se společností Land Rover nebo Virgin Galactic. Pro každou zúčastněnou oblast může být zvolena jiná porota, která určí vítěze národních cen. Po zaslání příspěvku na webu platné příspěvky prohlédne zástupce – třetí strana, který zkontroluje, že příspěvky jsou v souladu s těmito podmínkami soutěže. O národních cenách bude rozhodnuto na místní úrovni ze všech platných příspěvků zaslaných v konkrétní zúčastněné jurisdikci. Vítězné příspěvky národních cen z každé zúčastněné jurisdikce poté přezkoumá globální porota, která vybere výherce bonusové ceny.

39) Příslušná porota zvolí vítězný příspěvek každé ceny na základě spravedlivých a jednotných hodnoticích kritérií. Příspěvky budou hodnoceny podle toho, zda odpovídají na dotaz kladený na soutěžním webu, a následujících kritérií se stejnou váhou: dobrodružný duch, kreativita, přátelství, zapálení. Rozhodnutí poroty je konečné a nebude v tomto ohledu probíhat žádná korespondence. Vaše šance na vítězství záleží na Vašich dovednostech při zodpovídání otázky (otázek) a plnění příslušných kritérií ke spokojenosti poroty. Jména členů poroty soutěže budou sdělena na vyžádání.

40) Společnost Land Rover si vyhrazuje právo před udělením ceny ověřit identitu a věk vítěze a všech zainteresovaných subjektů. Vítězové také mohou být podrobeni kontrole rejstříku trestů nebo související kontroly minulosti, abychom zajistili vhodnost reprezentovat značku.

41) Vítěz bude o svém vítězství uvědomen online prostřednictvím sítě Facebook nebo e-mailu nebo obojího. Vítěz ceny bude mít 7 (sedm) dní od data a času odeslání oznámení, aby cenu uplatnil, a to tak, že odpoví způsobem požadovaným v oznámení.

42) Pokud vítěz (nebo pozdější náhradní vítěz) ceny neodpoví v daném časovém limitu, společnost Land Rover si vyhrazuje právo dle svého uvážení vítěze diskvalifikovat a pověřit porotu výběrem náhradního vítěze, kterým bude autor druhého nejlepšího příspěvku vybraného porotou..

43) Po výběru vítěze zpřístupní společnost Land Rover na omezenou dobu jeho jméno a zemi bydliště na webových stránkách soutěže.

44) Dodavatelé cen – třetí strany (včetně míst např. ubytování) si mohou také stanovit vlastní podmínky nebo omezení a všichni vítězové ceny se zavazují jimi řídit. Jakákoli cena, která je poukazem, může být platná po určitou dobu a zahrnovat další omezení a vítěz musí tento poukaz použít v tomto časovém limitu a musí tato omezení dodržet.

45) Vítěz (a jakýkoli jeho host, který by se mohl ceny účastnit) může být před získáním jakékoli části ceny požádán o podpis a zaslání dokumentů, které společnost Land Rover může důvodně požadovat, a to včetně čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a prohlášení o zbavení odpovědnosti a povolení k využití v propagačních materiálech (nebo místního ekvivalentu). Nedodáním jakéhokoli požadovaného dokumentu k určenému datu ztratí vítěz způsobilost získat cenu. Pokud není nějaká dokumentace zaslána, jak je požadováno, do 72 hodin od oznámení formou přenosu na e-mailovou adresu zadanou v příspěvku nebo jiným způsobem nebo pokud je potenciální vítěz označený za nezpůsobilého před udělením ceny, společnost Land Rover může dle svého uvážení cenu udělit následujícímu náhradnímu výherci vybranému porotou.

Ochrana osobních údajů a publicita

46) Účastí v soutěži dáváte svolení ke shromažďování, použití a zveřejnění svých osobních údajů společností Land Rover a jejími oprávněnými zástupci za účelem administrace soutěže a, pokud jste vítězem, realizace cen. Je možné, že budete mít možnost požádat o zasílání elektronických sdělení společnosti Land Rover o jejích produktech a službách. Pokud se zasíláním těchto sdělení budete souhlasit, můžete se kdykoli z odběru odhlásit. Vaše osobní údaje budou shromažďovány na serverech nacházejících se v USA, Spojeném království a/nebo jiných jurisdikcích, a mohou se na ně tedy vztahovat zákony těchto jurisdikcí. Vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami společnosti Land Rover ohledně ochrany osobních údajů, dostupnými na webové adrese: http://www.landrover.com/cz/cs/lr/privacy-and-cookies/cookies-and-privacy/privacy-policy/, jež jsou součástí těchto podmínek soutěže tím, že se na ně zde odkazuje.

47) Účastí v soutěži souhlasíte, že pokud se stanete vítězem, společnost Land Rover může použít Vaše jméno, fotografii nebo podobiznu v jakékoli podobě (včetně fotografie, filmu nebo nahrávky) a v jakémkoli médiu pro účely propagace, a to bez jakékoli další kompenzace (kromě případů, kdy je to zakázáno zákonem).

48) Pokud vyhrajete bonusovou cenu, souhlasíte s tím, že společnost Land Rover smí fotografovat, filmovat a jinak pořizovat záznamy z cesty do vesmíru, jíž se Vy a Vaši hosté zúčastníte (dále jen „záznam z bonusové ceny“). Souhlasíte s tím, že společnost Land Rover a její zástupci, nástupci a postupníci mohou využívat, upravovat, měnit, publikovat, vytvářet odvozená díla, distribuovat a jinak používat záznam z bonusové ceny a všechny jeho prvky, včetně jmen, podobizen, hlasů a jednání osob, které jsou v něm zaznamenány, zcela či zčásti, jakýmkoli způsobem, v jakýchkoli médiích známých v současnosti či vytvořených v budoucnosti, a to celosvětově, napořád, bez finanční odměny, oznámení či svolení od vás či jakékoli třetí osoby. Za tímto účelem může být od Vás a Vašich hostů vyžadován podpis příslušného dokumentu.

Facebook
49) Účastníci soutěže berou na vědomí a přijímají, že společnost Facebook není se soutěží nijak spojena, nepůsobí jako sponzor ani pořadatel soutěže a soutěž nijak nepodporuje ani nespravuje. Na používání sítě Facebook se vztahují konkrétní podmínky a zásady ochrany osobních údajů každé ze služeb spojených s účastí v soutěži, s nimiž musí účastníci ve spojení s účastí v soutěži souhlasit a vždy je dodržovat. Údaje, které účastník poskytne, budou použity pouze pro účely uvedené v těchto podmínkách soutěže. Jakékoli dotazy, komentáře či stížnosti o této soutěži musí být směřovány společnosti Land Rover, a ne společnosti Facebook. Společnost Facebook nenese odpovědnost za žádné škody ani ztrátu či zranění, které utrpí účastník v důsledku své účasti v soutěži (včetně přebírání/využívání ceny), kromě odpovědnosti, kterou dle zákona nelze vyloučit.

50) Zproštěné strany (viz definice níže) nenesou odpovědnost za žádnou změnu či nedostupnost služby Facebook, která by mohla mít dopad na soutěž (zejména jakákoli omezení, jakékoli zákazy nebo jakékoli podmínky ohledně možnosti společnosti Land Rover používat pro soutěž síť Facebook, jak je zde uvedeno, které nejsou přijatelné pro společnost Land Rover) nebo schopnost účastníků včas obdržet oznámení nebo komunikovat se společností Land Rover prostřednictvím sítě Facebook; v tom případě může společnost Land Rover dle svého uvážení soutěž ukončit či upravit. V případě sporu ohledně toho, kdo odeslal příspěvek, bude za zasilatele příspěvku a možného vítěze výhry prohlášen registrovaný držitel účtu e-mailové adresy spojené s účtem na síti Facebook, ale pouze pokud tato osoba splňuje všechna další kritéria způsobilosti. Registrovaný majitel účtu je definován jako fyzická osoba, jíž je přiřazena e-mailová adresa poskytovatelem přístupu k internetu, poskytovatelem on-line služeb nebo jinou organizací (např. firemní, vzdělávací instituce apod.), která je odpovědná za přiřazení e-mailové adresy k doméně spojenou se zadanou e-mailovou adresou. Od potenciálních výherců může být požadováno, aby společnosti Land Rover doložili, že jsou registrovaným majitelem účtu spojeného s účtem na síti Facebook, jehož majitel je potenciálním vítězem. Pokud nebude spor vyřešen ke spokojenosti společnosti Land Rover, příspěvek bude prohlášen za nezpůsobilý. Za veškerou škodu vzniklou společnosti Facebook bude odpovědný registrovaný majitel účtu e-mailové adresy pro účet na síti Facebook zadaný při vstupu do soutěže. Je povinností účastníka nastavit si svůj účet tak, aby přijímal komunikaci ze strany společnosti Land Rover, a včas si zkontrolovat svůj účet na síti Facebook, zda neobsahuje zprávy od společnosti Land Rover.

Zproštění odpovědnosti


51) Účastí v této soutěži se zavazujete, do maximální možné míry povolené příslušnými zákony, zprostit odpovědnosti, prominout, odškodnit a zprostit obvinění společnosti Land Rover, její mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, spolupracující společnosti, poradce, agentury zajišťující reklamu/propagaci (včetně The Brooklyn Brothers Ltd), distributory, dodavatele, společnost Facebook a dodavatele cen a dále jejich ředitele, vedoucí pracovníky, poradce a zaměstnance (dále jen „zproštěné strany“) z veškerých nároků, odpovědností, nákladů, ztrát, škod či zranění jakéhokoli druhu, ke kterým došlo z důvodu nebo v souvislosti s Vaší účastí v soutěži, Vaším porušením povinností vyplývajících z těchto podmínek soutěže, Vašeho zaslání obsahu, použití a využití obsahu společností Land Rover a/nebo souvisejícími s jakoukoli cenou nebo její součástí.

52) Každý účastník, který se stane vítězem soutěže, se zavazuje (za sebe a své dědice), že přijetím ceny nebudou mít zproštěné strany (v maximální možné míře povolené zákonem) žádnou odpovědnost a budou vítězem zproštěny nároků z odpovědnosti, ztráty, zranění nebo škody na majetku nebo osobách, včetně smrti, a z přiměřených právních poplatků a soudních výloh, které je třeba uhradit zcela nebo zčásti, přímo či nepřímo, v souvislosti s přijetím, vlastněním, využíváním či zneužíváním ceny nebo účasti v soutěži. Nic v těchto podmínkách soutěže nelze vykládat tak, že nad maximální zákonem stanovený rámec omezuje či vylučuje odpovědnost zproštěné strany za podvodné uvedení v omyl, podvod, smrt nebo zranění způsobené nedbalostí zproštěné strany nebo jiné.

Obecné 


53) V případě mimořádných okolností, které společnost Land Rover nemůže ovlivnit, a pouze pokud to okolnosti učiní nevyhnutelným, si společnost Land Rover vyhrazuje právo zrušit nebo upravit tuto soutěž nebo podmínky soutěže v jakékoli fázi, a to i pouze v jedné nebo více jurisdikcích, ale vždy se pokusí o minimalizaci efektů na účastníky, aby se zabránilo zbytečnému zklamání.

54) V maximálním možném rozsahu povoleném zákonem společnost Land Rover vylučuje veškerou odpovědnost za jakékoli náklady, výdaje, ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé, následné nebo ekonomické, ke kterým došlo (ať v už v důsledku smlouvy, přestupku či jinak) z důvodu nebo ve spojení s účastí v soutěži, přijetím těchto podmínek soutěže nebo přijetím nebo používáním či nesprávným používáním jakékoli ceny.

55) Rozhodnutí společnosti Land Rover jsou konečná a právě závazná pro všechny účastníky a s účastníky ani dalšími osobami nebude v tomto ohledu probíhat žádná korespondence.

56) Žádnou z povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené přijetím těchto soutěžních podmínek nemůže vymáhat osoba, která není stranou takové smlouvy podle zákona o smlouvách z roku 1999 (práva třetích osob), jiných předpisů, nebo na základě jiných skutečností, pokud tato osoba není přidruženou společností či společností v rámci skupiny společnosti Land Rover.

57) Soutěž, tyto podmínky soutěže a práva a povinnosti ze smlouvy mezi účastníkem soutěže a společností Land Rover uzavřené jejich přijetím se řídí zákony Anglie a všichni účastníci tímto souhlasí, že se podrobují výhradní jurisdikci anglických a velšských soudů.

Sponzor/pořadatel: Sponzorem/pořadatelem Společnosti je Jaguar Land Rover Limited, společnost zapsaná v Anglii a Walesu, Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, IC 1672070.

Component Error

  • Component Schema: Ready To Go Bar
  • Component View: ready-to-go-bar
  • Component Id: tcm:285-83549

Na našich webových stránkách používáme videa z YouTube. Abyste mohli tato videa přehrávat, musíte souhlasit s tím, že YouTube na Vašem zařízení nastaví soubory cookies. Tyto soubory cookies nejsou společností Land Rover považovány za nezbytné a funkční.
  • Funkční