Lorem ipsum dolor sit amet

Nam luctus nulla at accumsan interdum. Nam risus lacus, porttitor non dapibus ut, aliquet elementum enim. Nam interdum ultrices odio et ultrices. Praesent tortor libero, dapibus sit amet placerat id, ornare eu dolor. Nunc bibendum ipsum eget turpis pulvinar imperdiet. Maecenas gravida risus nec dolor pharetra faucibus. Maecenas ut neque eget est convallis porttitor at eu justo. Suspendisse pretium consectetur condimentum.

PAKET INCONTROL – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poslední aktualizace: 6. leden 2015

Tyto obchodní podmínky platí pro používání balíčku InControl, servisní služby a funkce poskytované společností Jaguar Land Rover Limited, registrační číslo 1672070, Abbey Road Whitley, Coventry, CV3 4LF.


1. DEFINICE


1.1 Pojmy použité v těchto všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam:


       (a) „InControl Connect“ – přenos dat, SMS a hlasu prostřednictvím mobilních operátorů z (do) telematické karty SIM ve vozidle, například v souvislosti se službami „Tísňové volání SOS“, „Land Rover asistenční služba“ a „InControl Secure“ nebo službami InControl Remote prostřednictvím chytrého telefonu;


       (b) „Paket InControl“ – služby InControl, InControl Remote Smartphone-App a My Land Rover InControl Website;

 

       (c) „InControl Remote Smartphone-App“ – mobilní aplikace, kterou jste si stáhli z online obchodu (jak je definováno v bodu 2.1 níže) a pomocí níž můžete využívat funkce „InControl Remote Essentials“ a v závislosti na předplatném také funkce „IncControl Remote Premium“;


      (d) „Služby InControl“ – vámi předplacené služby InControl, k nimž mohou (podle typu vozidla a předplatného) náležet následující: (i) služby poskytované prostřednictvím InControl Remote Smartphone-App a My Land Rover InControl Website; (ii) služba „Tísňové volání SOS“ (včetně služeb InControl Connect); (iii) „Land Rover asistenční služba“ (včetně služeb InControl Connect); (iv) služba „InControl Secure“ (včetně služeb InControl Connect); a (v) služba „Live“;


     (e) „Funkce Live“ – funkce dostupné prostřednictvím služby „Live“ včetně veškerého softwaru, obrázků, textů, dat a všeho dalšího obsahu, který je součástí těchto funkcí nebo s nimi souvisí;


     (f) „My Land Rover InControl Website“ webové stránky, na kterých můžete přistupovat ke svému účtu služeb InControl a používat určité služby InControl;


     (g) „Mobilní bezdrátová síť“ – mobilní síť/sítě, jejichž prostřednictvím se poskytují služby InControl;


     (h) „Síťový operátor“ – poskytovatel mobilní sítě, který poskytuje spojovací služby InControl, nebo poskytovatel mobilní sítě umožňující připojení pro službu Live a Wi-Fi Hotspot, a to podle konkrétního případu;


     (i) „Osobní karta SIM“ – karta SIM, která je instalována ve vozidle pro přenos dat služby „Live“ a Wi-Fi Hotspot a kterou musíte obstarat zvlášť na vlastní náklady od poskytovatele sítě podle své volby a instalovat ve vozidle;


     (j) „Karty SIM“- telematická karta SIM a osobní karta SIM;


    (k) „Telematická karta SIM“ – karta SIM, která je zabudovaná do vozidla pro poskytování služeb připojení InControl;


    (l) „Uživatel“ – – každý, kdo využívá balíček InControl (nebo jeho libovolnou část);


   (m) „Vozidlo“ – – vozidlo, pro které máte aktuální a platné předplatné na služby InControl;


   (n) „Hlas“ – komunikační spojení pro vámi aktivovaná hlasová volání z telematické karty SIM na tísňové služby a/nebo poskytovatele asistence při poruše a/nebo jiné poskytovatele našich služeb, o kterých vás čas od času informujeme, anebo hlasová volání tísňových služeb a/nebo poskytovatelů takových služeb, které jsou touto telematickou kartou SIM přijímány;


  (o) „My (nás/náš)“ – společnost Land Rover, tj. obchodní název Jaguar Land Rover Limited (číslo podniku 1672070) s registrovaným sídlem v Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF;


  (p) „Vy (vás/váš)“ – osoba, firma, podnik nebo organizace, která je vlastníkem vozidla a/nebo kupec balíčku InControl.


1.2   Použití slov „v písemné podobě“ nebo „písemně“ v těchto všeobecných obchodních podmínkách zahrnuje (s výjimkou odlišně formulovaných prohlášení z naší strany) také e-mailové zprávy.


2. DŮLEŽITÉ: PROSTUDUJTE SI POZORNĚ TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY A UJISTĚTE SE, ŽE JIM ROZUMÍTE, JEŠTĚ PŘED AKTIVACÍ A POUŽITÍM BALÍČKU INCONTROL. ZEJMÉNA UPOZORŇUJEME NA PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ V BODU 6 A 8 A OMEZENÍ NAŠÍ ZÁRUKY V BODU 11 (POKUD JSTE FIREMNÍ ZÁKAZNÍK) A V BODU 12 (POKUD JSTE SOUKROMÝ ZÁKAZNÍK / SPOTŘEBITEL). 


2.1   Přijetím těchto obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) je mezi vámi a námi uzavřena platná a účinná smlouva, jejíž obsah je stanoven v obchodních podmínkách. Udělujeme vám i libovolným jiným uživatelům právo k používání balíčku InControl na základě těchto obchodních podmínek s výhradou případných předpisů a směrnic, které platí u příslušného poskytovatele mobilní aplikace, z jehož webové stránky („online obchod“) stahujete InControl Remote Smartphone-App, nebo které platí u konkrétního poskytovatele některé funkce Live.Pokud k InControl Remote Smartphone-App nebo k funkcím Live patří software typu open source, mohou případně obchodní podmínky licence open source omezit platnost některých z těchto obchodních podmínek.


2.2   Tyto obchodní podmínky pro vás také platí, pokud používáte vozidlo vybavené službou InControl, které je součástí „vozového parku“. Vozový park je skupina vozidel provozovaných, vlastněných nebo pronajatých podnikem nebo jinou právnickou osobou, nikoli však jednotlivcem nebo rodinou. Může to být například vozidlo, které máte pronajaté od leasingové společnosti, vozidlo dané k dispozici zaměstnavatelem nebo vozidlo, které jsme přechodně zapůjčili my nebo naši smluvní prodejci. Používáním služeb InControl (včetně řízení vozidla z vozového parku vybaveného službami InControl) akceptujete tyto obchodní podmínky a vyjadřujete souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky a naše zásady ochrany osobních údajů INCONTROL#1 3 jsou pro vás závazné, i když osobně vozidlo nekupujete nebo nenajímáte ani neobjednáváte služby InControl.


2.3   PODPISEM TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK, RESPEKTIVE OZNAČENÍM POLE PRO POTVRZENÍ SOUHLASU S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI (COŽ JE NUTNOU PODMÍNKOU K TOMU, ABYSTE MOHLI POUŽÍVAT PAKET INCONTROL) SOUHLASÍTE ZÁVAZNĚ S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI (VČETNĚ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OMEZENÍ ZÁRUKY V BODU 11 (POKUD JSTE FIREMNÍ ZÁKAZNÍK) A V BODU 12 (POKUD JSTE SPOTŘEBITEL).


2.4   V PŘÍPADĚ, ŽE NEAKCEPTUJETE TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY, NEMŮŽETE AKTIVOVAT PAKET INCONTROL A MY VÁM NEUDĚLUJEME ŽÁDNÉ OPRÁVNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ PAKETU INCONTROL


2.5   UPOZORŇUJEME, ŽE PO AKTIVACI PAKETU INCONTROL ZAČÍNAJÍ BĚŽET SLUŽBY INCONTROL A PAKET INCONTROL LZE BĚHEM SJEDNANÉ DOBY PLATNOSTI VYPOVĚDĚT POUZE PODLE USTANOVENÍ V BODU 15.


2.6  Tyto obchodní podmínky si vytiskněte pro pozdější nahlédnutí. Aktuální znění těchto obchodních podmínek naleznete na My Land Rover InControl Website.


3.   Změny stávajících obchodních podmínek a paketu InControl 


3.1   Stávající obchodní podmínky můžeme kdykoli změnit, v takovém případě vám zašleme e-mail s podrobnostmi o změně anebo vám změnu sdělíme při dalším spuštění InControl Remote SmartphoneApp nebo přihlášení na My Land Rover InControl Website. Tyto nové obchodní podmínky lze zobrazit na obrazovce. Jste povinni si je přečíst, protože platí pro další používání paketu InControl.


3.2   Čas od času mohou být prostřednictvím online obchodu vydány aktualizace InControl Remote Smartphone-App a zaslána odpovídající oznámení do zařízení, na němž je nainstalovaná InControl Remote Smartphone-App. V závislosti na aktualizaci je možné, že nemůžete aktualizaci v InControl Remote Smartphone-App začít používat, pokud jste nestáhli nejnovější verzi InControl Remote Smartphone-App a neakceptovali případné nové obchodní podmínky


3.3 Změny ve službách InControl můžeme provádět za následujících podmínek:


          (a) pokud dojde ke změně u poskytovatelů našich služeb;


          (b) pokud dojde ke změnám na straně dozorujících úřadů nebo zákonných předpisů, které nám nařizují provést změny ve službách InControl; nebo


          (c) pokud se mění rozsah funkcí a provádějí se vylepšení ve službách InControl.


        Každá taková změna vám bude sdělena e-mailovou zprávou.


3.4   Jste-li spotřebitel, můžete své služby InControl vypovědět v případě, že tyto změny služeb InControl jsou pro vás významným způsobem nevýhodné. V takovém případě, a pokud jste prvním vlastníkem vozidla, INCONTROL#1 4 uvědomte smluvního prodejce Land Rover, u něhož jste vozidlo zakoupili nebo pronajali. Tento prodejce vám vrátí částky, které jste předem uhradili za dosud neobdržené služby InControl.


4.   Termín, ve kterém poskytujeme služby InControl


4.1   Jakmile je založen váš účet služeb InControl, zašleme vám potvrzovací e-mailovou zprávu s upozorněním, že služby InControl začaly běžet. Dbejte na to, aby služba „Tísňové volání SOS“ byla aktivní ještě před založením vašeho účtu služeb InControl, avšak omezeně a bez personalizace.


4.2   Poskytování služeb InControl končí k datu vypršení lhůty vašeho aktuálního předplaceného období („koncové datum“), pokud se nerozhodnete pro prodloužení na dobu přesahující koncové datum (jak je popsáno v bodu 4.3) nebo pokud paket InControl není námi či vámi předčasně vypovězen podle bodů 14 nebo 15. Pro služby „Tísňové volání SOS“, „Land Rover asistenční služba“ a „InControl Secure“ je koncové datum uvedeno na My Land Rover InControl Website.


4.3   Služby InControl můžete prodloužit na My Land Rover InControl Website nebo u našeho smluvního prodejce Land Rover. Informace o prodloužení vašich služeb InControl jsou dostupné na My Land Rover InControl Website.


4.4   Upozorňujeme, že váš přístup ke službám „Tísňové volání SOS“, „Land Rover asistenční služba“ a „InControl Secure“ a jejich využívání automaticky končí, pokud vozidlo vymažete ze svého účtu služeb InControl.


4.5   POKUD JIŽ VOZIDLO NEVLASTNÍTE NEBO NEPOUŽÍVÁTE (NAPŘÍKLAD POKUD VOZIDLO PRODÁTE, UKONČÍTE LEASINGOVOU SMLOUVU NEBO SE VOZIDLO ZTRATÍ A NENÍ NALEZENO), MUSÍTE VOZIDLO VYMAZAT ZE SVÉHO ÚČTU SLUŽEB INCONTROL. To můžete provést na My Land Rover InControl Website. Jestliže vozidlo nevymažete ze svého účtu služeb InControl, odpovídáte nadále za veškeré případné náklady na služby InControl, které v souvislosti s vozidlem vzniknou. Jste povinni před prodejem nebo převodem vozidla vymazat veškeré údaje a obsahy (včetně případných osobních údajů) Vámi potenciálně uložené ve vozidle a v paketu InControl v rozsahu, který dovoluje vybavení. Jste rovněž povinni informovat nového majitele vozidla, pokud jsou při převodu vozidla aktivní jakékoli služby nebo funkce, a nového majitele musíte upozornit na to, že tyto služby a funkce jsou spojeny se sběrem, využitím a předáváním dat, jak je popsáno v těchto obchodních podmínkách a v našich zásadách ochrany osobních údajů.


5. Vaše osobní údaje 


5.1   Podmínky právě platného znění našich zásad ochrany osobních údajů dostupných na My Land Rover InControl Website („zásady ochrany osobních údajů“) jsou součástí těchto obchodních podmínek a platí pro používání paketu InControl. Pozorně si je prostudujte.


5.2   Abychom byli schopni poskytovat služby InControl, potřebujeme my i naši poskytovatelé služeb využívat údaje o poloze zasílané z vašeho vozidla. Sledujeme vždy poslední polohu, na které bylo vozidlo zaparkováno (tuto funkci nemůžete samostatně vypnout). V každém případě však můžete kdykoli prostřednictvím My Land Rover InControl Website a InControl Remote Smartphone-App pro chytrý INCONTROL#1 5 telefon vypnout ve službách InControl funkci Land Rover InControl Journeys („Jízdy“). Pokud používáte tyto služby InControl, souhlasíte s tím, že tyto údaje použijeme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Je-li však aktivována funkce „Tísňové volání SOS“, „Land Rover asistenční služba“ a „InControl Secure“, budou příslušnému poskytovateli služby a/nebo službě pro nouzové případy zasílány údaje o poloze vozidla v reálném čase i přesto, že jste vypnuli funkci Jízdy.


6.   Vaše používání paketu InControl 


6.1   Jste povinni: 


         (a) V souladu s pokyny v návodu k použití Land Rover InControl obratem založit svůj účet služeb InControl. Služby InControl lze aktivovat až po dokončení celého procesu založení účtu. Kromě toho musíte proces založení provést i ve vozidle, aby bylo možné aktivovat službu „Live“.


         (b) Používat služby InControl výhradně pro určený účel a přiměřeným způsobem (tedy například používat službu „Tísňové volání SOS“ pouze ve skutečných nouzových situacích, funkci „Land Rover asistenční služba“ pouze pro skutečně nutnou pomoc v případě poruchy a službu „InControl Secure“ pouze v souvislosti se skutečnou krádeží a/nebo podezřením na krádež vozidla).


         (c) Dodržovat všechny platné dopravní předpisy a pravidla řádné jízdy v souvislosti s používáním služeb InControl (včetně zejména předpisů o používání mobilních telefonů ve vozidlech).


        (d) Udržovat osobní údaje uložené ve vašem účtu služeb InControl ve správném, úplném a aktuálním stavu a co nejrychleji nás prostřednictvím My Land Rover InControl Website informovat o všech změnách těchto údajů.


        (e) Uchovávat uživatelské jméno, své heslo a kód PIN pro služby InControl bezpečným způsobem a jako důvěrné informace. Nesdělujte nikomu své heslo ani své kódy PIN. Ani my ani poskytovatelé našich služeb nejsou povinni kontrolovat oprávnění osoby, která používá vaše vozidlo, vaše heslo nebo vaše kódy PIN. V souvislosti se službami InControl zodpovídáte za jednání každé osoby, která používá přístupové údaje. Za neoprávněné používání služeb InControl můžeme nést odpovědnost pouze v případě, že k neoprávněnému použití došlo naším zaviněním.


        (f) Zajistit, aby všichni uživatelé používali paket InControl v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby byli seznámeni s těmito obchodními podmínkami i zásadami ochrany osobních údajů (včetně toho, jakým způsobem data z vozidla získáváme a používáme).


       (g) Na svou odpovědnost uzavřít vlastní pojištění vozidla. Služby InControl v žádném případě nepředstavují pojišťovací služby


       (h) Zajistit zapnutí „Servisního režimu“, pokud se na vozidle provádí údržba/opravy resp. zapnutí „Převozního režimu“, pokud se vozidlo přepravuje, aby nedošlo k aktivaci alarmu odcizení. To INCONTROL#1 6 lze provést prostřednictvím InControl Remote Smartphone-App nebo My Land Rover InControl Website;


       (i) Zajistit zapnutí „Režimu řízení vozu obslužným personálem“, pokud vozidlo předáváte osobě, která si nepřeje přístup ke službě „Live“ nebo na Wi-Fi hotspot ve vozidle.


       (j) Nést odpovědnost za používání funkce „Pamatovat moje údaje“, která platí pro určité funkce paketu InControl. Pomocí této funkce můžete ve vozidle zůstat automaticky přihlášeni, a přistupovat tak pohodlněji k funkcím. Nezapomeňte, že v případě aktivace této funkce každý, kdo vozidlo použije, může prohlížet nastavení, aplikace a osobní údaje uložené ve vozidle a používat služby InControl ve vozidle stejně jako vy. Pokud si nepřejete, aby jiný uživatel měl přístup, musíte zajistit deaktivaci funkce „Pamatovat moje data“;


      (k) Používat služby InControl Connect výhradně pro používání služeb InControl a přístup k nim;


      (l) Informovat co nejdříve nás nebo smluvního prodejce Land Rover, pokud se dozvíte o narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití služeb InControl;


     (m) Hradit veškeré poplatky mobilním operátorům a poplatky za datové přenosy související s osobní kartou SIM a používáním funkcí „Live“ a Wi-Fi hotspot. K tomu patří také poplatky mobilním operátorům za mezinárodní datový roaming. Nezapomeňte, že určité malé množství dat služby „InControl Connect“ se přenese prostřednictvím vaší osobní karty SIM, jakmile se aktivuje připojení WiFi nebo mobilní data.


6.2   V některých zemích nemusejí být určité služby InControl (např. start motoru přes telefon) potenciálně dostupné, resp. mohou být zakázané. Informujte se vždy o všech významných zákonných ustanoveních každé země, ve které se chystáte služby InControl používat, ještě před jejich použitím.


6.3  Není vám dovoleno:


       (a) Kopírovat InControl Remote Smartphone-App nebo funkce Live kromě případů, kdy je to součástí normálního používání InControl Remote Smartphone-App nebo funkcí Live nebo kdy je to vyžadováno za účelem zabezpečení dat nebo zajištění provozní bezpečnosti.


       (b) Dávat do nájmu, poskytovat v rámci podlicence, půjčovat, přenášet, spojovat s dalšími aplikacemi, přizpůsobovat nebo upravovat InControl Remote Smartphone-App, funkce Live nebo My Land Rover InControl Website.


       (c) Provádět změny nebo úpravy celé InControl Remote Smartphone-App, funkcí Live nebo My Land Rover InControl Website, nebo dovolit, aby se InControl Remote Smartphone-App, funkce Live nebo My Land Rover InControl Website zkombinovaly s jinými programy nebo připojily k jiným programům.


      (d) Provádět s InControl Remote Smartphone-App, s funkcemi Live nebo s My Land Rover InControl Website převod ze strojového kódu, dekompilaci, zpětnou analýzu nebo přepracování INCONTROL#1 7 či jiné podobné činnosti. Lze je provádět pouze v míře, ve které takové činnosti nelze zakázat, protože jsou nezbytné za účelem spolupráce InControl Remote Smartphone-App, funkcí Live nebo My Land Rover InControl Website s jiným softwarovým programem, a také za předpokladu, že informace, které přitom získáte:


          (i) použijete pouze pro účely vzájemné spolupráce InControl Remote Smartphone-App, funkcí Live nebo My Land Rover InControl Website s jiným softwarovým programem;

        

         (ii) nebudete mimo nutné případy bez našeho předchozího písemného souhlasu odhalovat před třetími osobami ani je třetím osobám sdělovat; a


        (iii) nepoužijete pro programování softwaru, který je v podstatných rysech podobný InControl Remote Smartphone-App, funkcím Live nebo My Land Rover InControl Website.


      (e) používat paket InControl protizákonným způsobem, k protizákonným účelům nebo jakýmkoli způsobem neslučitelným s těmito obchodními podmínkami, jednat podvodně nebo se zlým úmyslem, například formou manipulace (hacking) s InControl Remote Smartphone-App, s funkcemi Live, s My Land Rover InControl Website nebo s operačním systémem, anebo formou připojení škodlivého kódu včetně virů nebo škodlivých dat do InControl Remote Smartphone-App, funkcí Live nebo My Land Rover InControl Website, případně operačního systému, ani nesmíte jiné osobě dovolit, aby takovou činnost prováděla;


      (f) poškozovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva třetí strany v souvislosti s používáním paketu InControl (pokud takové použití není povoleno těmito obchodními podmínkami);


     (g) používat služby InControl Connect způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z provozu, přetížit, omezit nebo ohrozit naše systémy a bezpečnost nebo systémy a bezpečnost mobilního operátora;


     (h) používat služby InControl nebo software v souvislosti s internetovými chaty, sdílením souborů peer-to-peer („P2P“), sítěmi BitTorrent nebo Proxyserver nebo v souvislosti se zasíláním emailového spamu, nevyžádaných hromadných e-mailů nebo reklamních sdělení nebo pro udržování určité formy e-mailového serveru;


     (i) provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozbor zdrojového nebo objektového kódu karet SIM nebo jiného softwaru na kartách SIM nebo se jiným způsobem pokoušet derivovat zdrojový kód nebo objektový kód karet SIM nebo jiného softwaru na kartách SIM;


     (j) přeprodávat paket InControl nebo ho používat k poskytování služeb třetí straně, pokud netvoří v době používání paketu InControl posádku vozidla;


    (k) používat telematickou kartu SIM k jakémukoliv jinému účelu než pro služby InControl Connect a takové služby, které jsou z naší strany výslovně povoleny;


    (l) dovolit takové používání karet SIM, které ohrožuje, omezuje nebo přerušuje provoz mobilní bezdrátové sítě nebo její kvalitu, anebo narušuje celistvost či bezpečnost telekomunikačních nebo IT sítí a systémů;


   (m) používat nebo kopírovat karty SIM způsobem, který není výslovně povolen těmito obchodními podmínkami;


   (n) používat služby InControl Connect takovým způsobem, jako je například jiný způsob přenosu hlasu než výše definovaný v rámci této dohody (včetně protokolu voice-over-internet), pokud jsme to výslovně neodsouhlasili; nebo


   (o) používat služby InControl takovým způsobem, jako je například poskytování služby, která povoluje přístup na veřejnou adresu IP nebo internetovou adresu prostřednictvím brány proxy nebo jinou cestou.


6.4   Při používání paketu InControl jste neustále odpovědní za svou bezpečnost i bezpečnost všech členů posádky vozidla a také za ochranu svého vozidla a svého vlastnictví. Používejte své služby InControl (zejména služby InControl Remote Smartphone-App a funkce Live), pouze pokud je to bezpečné. Neodpovídáme za úmrtí, zranění nebo materiální škody způsobené nedodržením těchto ustanovení.


6.5   Použitím paketu InControl berete na vědomí a akceptujete, že internetové přenosy nejsou nikdy zcela soukromé nebo bezpečné. I přes ochranná opatření, která používáme my i poskytovatelé našich služeb, nemůžeme zaručit, že k informacím, které pomocí služeb InControl zasíláme prostřednictvím Internetu, nemají přístup jiné osoby nebo že tyto informace nemohou jiné osoby zachytit.


6.6   Je-li původně s vozidlem dodána osobní karta SIM a vy se rozhodnete ji nahradit jinou osobní kartou SIM, nesete odpovědnost za veškeré poplatky mobilním operátorům i poplatky za datové přenosy, které jsou touto jinou osobní kartou SIM aktivovány.


7.   Práva duševního vlastnictví


7.1   Berete na vědomí, že veškerá práva duševního vlastnictví k InControl Remote Smartphone-App, funkcím Live a My Land Rover InControl Website náleží nám nebo jsme na ně získali licenci, že práva k InControl Remote Smartphone-App a funkce Live získáváte formou licence (nikoli prodeje) a že k InControl Remote Smartphone-App nebo k funkcím Live, případně k aplikaci a funkcím, nemáte jiná práva, než jaká vám náleží podle těchto obchodních podmínek.


7.2   Některé softwarové komponenty InControl Remote Smartphone-App, funkcí Live a My Land Rover InControl Website jsou softwarem typu open source a práva duševního vlastnictví k nim náleží třetím osobám. Berete na vědomí, že s výjimkou softwarových komponent typu open source nemáte žádná přístupová práva na jakoukoli část paketu InControl ve formě zdrojového kódu.


8.   Dostupnost a používání služeb InControl 


8.1   Abyste mohli používat služby InControl, musí být vozidlo vybavenou vestavěným telematickým zařízením, které přijímá signály globálního navigačního satelitního systému („GNSS“) a komunikuje s poskytovateli našich služeb prostřednictvím bezdrátové komunikační sítě.


8.2   S výhradou bodů 8.5, 8.6 a 8.7:


           (a) lze InControl Remote Smartphone-App používat ve všech zemích, pokud je na vašem zařízení aktivován datový roaming nebo jste připojeni prostřednictvím WiFi;


           (b) je služba „Tísňové volání SOS“ k dispozici jak v zemi, ve které jste si předplatili služby InControl, tak v zemích, ve kterých je podporována tísňová linka 112. Upozorňujeme, že v zemích, ve kterých je podporována tísňová linka 112, se provede pouze hlasové volání, avšak údaje o poloze se neodesílají;


           (c) je služba „Land Rover asistenční služba“ k dispozici jak v zemi, ve které jste si předplatili služby InControl, tak také v každé zemi, pokryté službou asistence Land Rover při poruše;


           (d) je služba „InControl Secure“ k dispozici jak v zemi, ve které jste si předplatili služby InControl, tak po celé Evropě;


           (e) ze službu „Live“ využívat v každé zemí, ve které máte k dispozici vhodné datové spojení.


8.3   Pokud jste zakoupili službu „InControl Secure“:


           (a) pokud využíváte tuto službu, musíte v případě odcizení vozidla neprodleně uvědomit policii a zjistit si odpovídající spisovou značku;


           (b) vezměte na vědomí, že tato služba může pomoci při lokalizaci vašeho vozidla a zahrnuje jeho skutečnou záchranu/vrácení. Neneseme však odpovědnost za případné poškození vašeho vozidla, které nastalo na uvedeném místě do nebo během záchrany/vrácení vozidla;


           (c) neodpovídáme za nalezení vozidla při použití služby a neodpovídáme za jednání nebo kroky poskytovatele služby ani policie při lokalizaci odcizených vozidel;


           (d) vezměte na vědomí, že zakoupení této služby nezakládá povinnost policii věnovat vám větší pozornost nebo jinou formu péče, než jakou obecně poskytuje veřejnosti; a


           (e) nemůžete od poskytovatele služby vyžadovat udání polohy svého vozidla za účelem lokalizace odcizených vozidel.


8.4   Můžete zvolit časové období, po které bude aktivován „Servisní režim“ nebo „Převozní režim“. Tyto funkce se automaticky deaktivují, jakmile uplyne zvolená doba. Pokud toto časové období pro servis nebo přepravu nestačí, musíte funkci znovu aktivovat.


8.5   Služba „Land Rover asistenční služba“ není k dispozici, je-li aktivní tísňové volání SOS prostřednictvím služeb InControl. Služba „Live“ není k dispozici, pokud je aktivováno tísňové volání SOS nebo Land Rover asistenční služba a ještě krátkou dobu poté.


8.6    Pokud jste zakoupili funkci „Wi-Fi hotspot“, berete v úvahu následující:


            (a) připojení WiFi potenciálně není vždy k dispozici a závisí na mobilním bezdrátovém signálu vašeho mobilního operátora;


            (b) připojení WiFi není k dispozici, pokud je používána některá ze služeb „Tísňové volání SOS“, „Land Rover asistenční služba“ nebo „InControl Secure“. Připojení WiFi není také k dispozici ještě třicet minut po ukončení tísňového volání SOS a volání Land Rover asistenční služby nebo není k dispozici, dokud poskytovatel našich služeb lokalizace odcizeného vozidla neukončí aktivní případ „InControl Secure“;


            (c) ustanovení v bodu 6.3 (i), (k), (m) a (n) se neuplatňuje na osobní karty SIM síťového operátora zvoleného pro navázání připojení WiFi, které nenáleží k rozsahu dodávky volitelné služby „InControl WiFi“.


8.7   Služby InControl jsou vám poskytovány s přiměřenou odbornou znalostí a péčí. Snažíme se v rámci možností poskytovat služby InControl nonstop sedm dní v týdnu. Berete však na vědomí, že:


             (a) nemůžeme zaručit, že služby InControl (nebo některá z jejích funkcí) nebo My Land Rover InControl Website budou bezchybně nebo nepřetržitě dostupné. Dostupnost a rozsah funkcí každé služby InControl závisejí na síťovém pokrytí a dalších faktorech souvisejících s vaším vozidlem. Služby InControl například potenciálně nejsou k dispozici ve všech oblastech (např. v odlehlých oblastech nebo uzavřených prostorách) a mohou být omezené překážkami jako hory, vysoké stavby a tunely. Kromě toho není potenciálně signál 2G a/nebo 3G nebo GNSS (např. GPS) vždy k dispozici, a může tedy omezit provoz a dostupnost služeb InControl. Informace o faktorech týkajících se vozidla, které mohou omezit dostupnost nebo spolehlivost vašich služeb InControl, zjistíte v návodu k použití svého vozidla;


             (b) služby InControl potenciálně nefungují, pokud na svém vozidle (a telematickém zařízení v něm) neprovádíte údržbu a neudržujete je v bezvadném funkčním stavu;


             (c) provoz služeb „Tísňové volání SOS“, „Land Rover asistenční služba“ a „InControl Secure“ závisí na tom, zda je telematická řídicí jednotka ve vozidle plně funkční. Pokud je tedy telematická řídicí jednotka poškozená nebo byla vyjmuta, nelze poskytovat služby InControl;


             (d) služby InControl mohou být dočasně přerušeny a/nebo mít výpadek, pokud se na službách InControl (jakož i na telekomunikačních sítích) provádí údržba a/nebo úpravy.


8.8    If you are a consumer, you have legal rights in relation to services not carried out with reasonable skill and care, or software that is faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office. Nothing in these Terms will affect these legal rights. 


9.    Funkce Live 


9.1   Služba „Live“ umožňuje přístup k funkcím Live ve vašem vozidle. Funkce Live jsme vybrali a dáváme je našim zákazníkům k dispozici pro používání. Na funkce Live můžete přejít prostřednictvím webových stránek našeho poskytovatele služby „Live“.


9.2   Funkce Live jsou poskytovány buď námi, nebo našimi autorizovanými poskytovateli jako třetími stranami. Každá funkce Live může podléhat příslušným obchodním podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů (které závisejí na těchto obchodních podmínkách) poskytovatele jako třetí strany. Pokud je tomu tak, musíte si tyto podmínky prostudovat a akceptovat, abyste mohli získat přístup k funkci Live a používat ji.


9.3   Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné dohody mezi vámi a třetími stranami, které jsou poskytovateli aplikací, tyto dohody uzavíráte vy výhradně na vlastní náklady a vlastní nebezpečí. Jste například odpovědní za úhradu všech poplatků za funkce Live, které jste stáhli nebo si objednali.


9.4   Volba funkcí Live dostupná pro váš paket InControl a vozidlo může čas od času podléhat změnám. Vyhrazujeme si právo funkce Live kdykoli bez oznámení změnit, pozastavit, zrušit nebo k nim zrušit přístup.


9.5   Nemůžeme zaručit správnost, kvalitu, výkonnost, dostupnost, úplnost nebo spolehlivost funkcí Live ani jejich bezvadnost, aktuálnost nebo přípustnost jejich používání ve všech zemích v souladu s tamními zákony.


10.   Poskytovatelé služeb, místní úřady a nouzové služby


10.1   Abychom vám mohli poskytovat služby InControl, spolupracujeme s různými poskytovateli služeb (včetně mobilních operátorů), orgány činnými v trestním řízení a záchrannými službami. Poskytovatele našich služeb můžeme čas od času změnit.


10.2   Neručíme za jednání nebo kroky nezávislých poskytovatelů služeb nebo za jednání a kroky orgánů činných v trestním řízení nebo záchranných služeb.


10.3   Mezi vámi a poskytovateli našich služeb vzniká právní vztah pouze v případě, že uzavřete dohodu přímo s nezávislým poskytovatelem služeb. Nejste žádnou oprávněnou třetí osobou jakékoli dohody mezi námi a poskytovateli služeb.


11.   Omezení odpovědnosti, jste-li firemní zákazník


11.1   Berete na vědomí a uznáváte, že paket InControl není přizpůsoben vašim individuálním přáním, a že tedy je vaší odpovědností zajistit, aby paket InControl odpovídal vašim požadavkům.


11.2   Paket InControl dodáváme pouze pro vnitřní použití v rámci vašeho podniku a vy se zavazujete, že paket InControl nepoužijete za účelem dalšího přeprodeje.


11.3   Za žádných okolností jakékoli povahy, ať na základě smlouvy, z důvodu nedovoleného jednání (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, nebo z jiného důvodu, neplyne pro nás z poskytování paketu InControl ani v souvislosti s paketem InControl žádná odpovědnost za:


             (a) ušlý zisk, ušlý obrat, obchodní ztrátu nebo ušlé výnosy,


             (b) přerušení provozu,


             (c) zmaření předpokládaných úspor,


             (d) ztrátu nebo poškození dat či informací,


             (e) ušlé obchodní příležitosti, ztrátu hodnoty firmy či pověsti nebo


             (f) jakékoli zprostředkované nebo následné škody či ztráty.


11.4   S výjimkou škod uvedených v bodu 11.3 (za které neodpovídáme) je naše maximální celková odpovědnost plynoucí z paketu InControl nebo v souvislosti s ním (ať na základě smlouvy, v důsledku nedovoleného jednání (včetně mj. nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jiným způsobem) za všech okolností omezena na částku ve výši 100 % poplatků uhrazených za paket InControl. Tato horní hranice neplatí pro bod 11.5.


11.5   Žádné ustanovení těchto obchodních podmínek neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za:


             (a) usmrcení nebo zranění osob v důsledku nedbalosti z naší strany,


             (b) podvod nebo úmyslné klamání;


             (c) jakékoli jiné skutečnosti, za které podle platného práva nelze odpovědnost vyloučit ani omezit.


11.6   Tyto obchodní podmínky představují úplný rozsah našich povinností a odpovědnosti týkajících se poskytnutí paketu InControl. Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, neexistují žádné pro nás závazné explicitní ani implicitní podmínky, přísliby, prohlášení nebo jiná ustanovení. Nakolik to umožňuje zákon, je vyloučena každá podmínka, příslib, prohlášení nebo jiné ustanovení týkající se přenechání paketu InControl, které je právně, na základě zvykového práva nebo na jiném základě obsaženo v těchto obchodních podmínkách nebo je do nich zahrnuto.


12.   Omezení odpovědnosti, jste-li spotřebitel 


12.1     Berete na vědomí a uznáváte, že paket InControl není přizpůsoben vašim individuálním přáním, a že tedy je vaší odpovědností zajistit, aby paket InControl odpovídal vašim požadavkům.


12.2      S výhradou níže uvedených bodů 12.3 a 12.5 odpovídáme při neplnění těchto obchodních podmínek za ztráty nebo škody, které utrpíte a které jsou předvídatelným důsledkem našeho porušení těchto obchodních podmínek nebo naší nedbalosti. Neodpovídáme však za nepředvídatelné ztráty a škody. INCONTROL#1 13 Ztráty a škody jsou předvídatelné, pokud jsou zřejmým důsledkem nedodržení naší povinnosti nebo pokud byli námi či vámi předvídány v okamžiku aktivace vašeho paketu InControl.


12.3     Dodáváme paket InControl výhradně pro domácí a soukromé použití. Jste srozuměni s tím, že paket InControl nebude použit pro reklamní a obchodní účely ani pro přeprodej a my vůči vám neodpovídáme za obchodní újmy jakéhokoli druhu (včetně mj. ušlého zisku, obchodní ztráty, přerušení obchodní činnosti nebo ušlé obchodní příležitosti).


12.4    Nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost za následující skutečnosti:


                 (a) usmrcení nebo zranění osob v důsledku nedbalosti z naší strany,


                 (b) podvod nebo úmyslné klamání,


                 (c) jakékoli jiné skutečnosti, za které podle platného práva nelze odpovědnost vyloučit ani omezit.


 12.5     Naše maximální celková odpovědnost podle těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi a s paketem InControl (ať na základě smlouvy, v důsledku nedovoleného jednání (včetně mj. nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jiným způsobem) je za všech okolností omezena do výše poplatků, které jste nám uhradili za paket InControl. Neplatí to pro odpovědnost za skutečnosti uvedené v bodu 12.4.


13.    Události mimo naši kontrolu 


13.1    Pro účely tohoto bodu 13 znamená „událost mimo naši kontrolu“ jednání nebo události, které při rozumném posouzení uniká naší přiměřené kontrole a omezuje vaše používání paketu InControl; patří mezi ně, aniž by se omezovaly pouze na ně, stávky, výluky nebo jiné formy kolektivního nátlaku zaměstnanců třetích stran, vnitřní nepokoje, povstání, invaze, teroristické útoky nebo hrozby teroristických útoků, války (vyhlášené i nevyhlášené), válečné hrozby nebo válečné přípravy, požár, výbuch, bouře, povodeň, zemětřesení, sesuvy půdy, epidemie nebo jiné přírodní katastrofy, výpadky veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí nebo zanedbání ze strany orgánů činných v trestním řízení nebo záchranných služeb.


13.2    Neručíme ani neneseme odpovědnost za neplnění nebo opožděné plnění některé z našich povinností podle těchto obchodních podmínek, je-li toto neplnění nebo opožděné plnění zapříčiněno událostní mimo naši kontrolu.


13.3    Pokud se vyskytne událost mimo naši kontrolu, která omezuje plnění našich povinností podle těchto obchodních podmínek:


                (a) co nejdříve se s vámi spojíme a budeme vás informovat; a


                (b) plnění našich povinností podle těchto obchodních podmínek se pozastavuje a doba pro plnění našich povinností se prodlužuje o dobu trvání dané události mimo naši kontrolu. Pokud událost INCONTROL#1 14 mimo naši kontrolu omezí naše poskytování služeb InControl pro vás, obnovíme služby InControl, jakmile ustane daná událost mimo naši kontrolu.


13.4     Máte možnost smlouvu s námi vypovědět, pokud se vyskytne událost mimo naši kontrolu a vy si již nepřejete, abychom vám služby InControl poskytovali.


14.    Výpověď nebo pozastavení služeb InControl z naší strany


14.1    Pokud vy:


                (a) porušíte některou z těchto obchodních podmínek,


                (b) jste soukromý zákazník a ocitnete se v úpadku, nebo


                (c) jste firemní zákazník a ocitnete se v likvidaci nebo je vůči Vám zahájeno insolvenční řízení či je podnět k zahájení takového řízení pro nedostatek majetku zamítnut,


            jsme oprávněni bez předchozího oznámení a s okamžitou platností vám vypovědět nebo pozastavit používání služeb InControl (nebo jejich části). Máte povinnost uhradit přiměřené náklady, které nám vznikly v důsledku takového porušení podmínek (včetně veškerých přiměřených nákladů, které nám vzniknou v souvislosti s odebráním hardwaru, jenž je ve vašem vozidle nainstalován pro účely poskytování služeb InControl).


14.2    Pokud porušíte některou z podmínek obsažených v bodu 6 a týkajících se služeb InControl Connect, je náš síťový operátor oprávněn bez předchozího oznámení a ihned pozastavit služby InControl Connect. Máte povinnost uhradit přiměřené náklady, které našemu síťovému operátorovi vzniknou v důsledku takového porušení podmínek.


14.3   Jsme oprávněni vypovědět vám s okamžitou platností používání služeb InControl, pokud je z jakéhokoli důvodu celkově ukončeno poskytování služeb InControl ve vaší zemi nebo našim zákazníkům.


15.    Výpověď služeb InControl z vaší strany


15.1   Po aktivaci služeb InControl můžete své služby InControl vypovědět před koncovým datem pouze v případě, že:


               (a) podstatným způsobem porušujeme tyto obchodní podmínky,


               (b) jste soukromý zákazník a my se ocitneme v likvidaci nebo je na prohlášen úpadek naší společnosti či je podnět k zahájení takového řízení pro nedostatek majetku zamítnut,


               (c) změníme některou z těchto obchodních podmínek nebo služby InControl k vaší podstatné nevýhodě, jak stanovuje bod 3.4,


               (d) jsme postiženi událostí mimo naši kontrolu, jak stanovuje bod 13.4.


            Jestliže chcete podat výpověď podle tohoto bodu, musíte nám to sdělit v souladu s bodem 16.


15.2     Pokud již vozidlo nevlastníte nebo nepoužíváte (např. pokud vozidlo prodáte, skončí vaše leasingová smlouva nebo se vozidlo ztratí či je odcizeno), musíte:


               (a) vozidlo vymazat ze svého účtu služby InControl,


               (b) vymazat z vozidla svůj uživatelský profil a případně uložená nastavení, aplikace, informace a osobní údaje; a


               (c) zajistit, aby funkce „Pamatovat moje údaje“ pro určité funkce paketu InControl byla podle možnosti deaktivována a/nebo abyste se od těchto funkcí odhlásili.


15.3      Pokud již nejste majitelem vozidla nebo ho již nepoužíváte, avšak aktuální předplatné na služby „Tísňové volání SOS“, „Land Rover asistenční služba“ a/nebo „InControl Secure“ nadále trvá, budou tyto služby poskytovány novému majiteli vozidla po zbývající dobu platnosti, pokud nový majitel nezřídí svůj vlastní účet služeb InControl. Pro používání služby „Live“ a „Wi-Fi Hotspot“ musí nový majitel provést zřízení svého vlastního účtu služby InControl a musí mít k dispozici osobní kartu SIM.


15.4     Ke koncovému datu nebo při předčasné výpovědi vašich služeb InControl:


                (a) končí platnost všech vám vyhrazených práv v rámci těchto obchodních podmínek,


                (b) nemůžete nadále přistupovat ke službám InControl ani je používat, a


                (c) musíte ihned vymazat nebo odstranit InControl Remote Smartphone-App ze všech zařízení, na kterých je InControl Remote Smartphone-App nainstalovaná, a neprodleně vymazat všechny kopie InControl Remote Smartphone-App, které se nacházejí ve vašem držení, jsou vám svěřeny nebo je máte pod kontrolou.


15.5    Po uplynutí koncového data nebo předčasné výpovědi paketu InControl vám můžeme bez záruky vymazat všechny záznamy a data týkající se vašich služeb InControl, která se nacházejí v našem držení nebo pod naší kontrolou.


16.      Kontakt s námi


16.1    Jste-li spotřebitel a máte dotazy nebo reklamace, obracejte se na smluvního prodejce Land Rover


16.2    Jste-li spotřebitel a chcete se na nás obrátit písemně, můžete nám zaslat dopis, který osobně předáte smluvnímu prodejci Land Rover nebo mu dopis zašlete poštou; prodejce Vám písemně potvrdí příjem psaní. Pokud Vás budeme muset kontaktovat (i písemně), proběhne tento kontakt prostřednictvím emailu, osobně nebo poštou na adresu, kterou jste uvedli smluvnímu prodejci Land Rover, u něhož jste vozidlo zakoupili.


16.3     Jste-li firemní zákazník, vezměte na vědomí, že všechna oznámení od vás k nám nebo od nás k vám se považují za převzatá a řádně doručená 24 hodin od odeslání e-mailu nebo tři dny od data podání dopisu INCONTROL#1 16 k odeslání. Jako doklad o doručení sdělení stačí v případě dopisu doklad, že byl dopis řádně adresován, byla na něm vylepena příslušná poštovní známka a byl předán provozovateli poštovních služeb, v případě e-mailu, že tento e-mail byl odeslán na uvedenou e-mailovou adresu příjemce.


17.      Další důležité podmínky


17.1    Svá práva a povinnosti podle těchto obchodních podmínek můžeme postoupit jiné organizaci, vaše práva a povinnosti podle těchto obchodních podmínek tím zůstávají nedotčena.


17.2    Svá práva a povinnosti podle těchto obchodních podmínek můžete postoupit jiné osobě, pouze pokud jsme s postoupením vyjádřili písemný souhlas.


17.3    Smlouva o poskytnutí paketu InControl je uzavřena mezi vámi a námi. Žádná další osoba nemá právo uplatňovat některou z těchto obchodních podmínek; výjimku tvoří síťový operátor, který vůči vám může uplatnit bod 6 a 14, pokud se proviníte vůči některému z těchto ustanovení.


17.4   Berete na vědomí, že smluvní prodejce Land Rover s Vámi uzavírá kupní smlouvu na motorové vozidlo Land Rover a neuzavírá s vámi smlouvu, která je uzavřena přijetím těchto obchodních podmínek (tj. neposkytuje Vám Služby InControl). Smluvní prodejce Land Rover s Vámi tedy není v žádném smluvním vztahu vyplývajícím z těchto obchodních podmínek. Z tohoto důvodu, pokud dojde k ukončení smlouvy uzavřené přijetím těchto obchodních podmínek (bez ohledu na důvod jejího ukončení), nedochází tím k ukončení kupní smlouvy na příslušné vozidlo Land Rover.


17.5   Následující body těchto obchodních podmínek mají platnost i po koncovém datu nebo předčasné výpovědi: 2,5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 17.


17.6   Každý jednotlivý bod těchto obchodních podmínek platí nezávisle na ostatních. Pokud soud nebo kompetentní úřad rozhodne, že některý z těchto bodů je protiprávní nebo nevymahatelný, zůstávají ostatní body v plném rozsahu v platnosti.


17.7   Pokud netrváme na tom, abyste plnili některou ze svých povinností podle těchto obchodních podmínek, anebo pokud vůči vám neuplatňujeme svá práva či pokud tak učiníme se zpožděním, neznamená to, že jsme se svých práv vůči vám zřekli ani že takové povinnosti nemusíte splnit. Jestliže vám promineme porušení těchto obchodních podmínek, proběhne to v písemné podobě, a neznamená to, že vám je automaticky prominuto pozdější porušení podmínek.


17.8   Jste-li spotřebitel, upozorňujeme, že tato smlouva mezi vámi a námi o používání balíčku InControl se řídí anglickým právem. To znamená, že případné spory nebo vymáhání na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi podléhají anglickému právu. Uzavíráme s vámi dohodu, že nevýhradním místem soudu jsou soudy v Anglii a Walesu. Tímto není vyloučeno Vaše právo obrátit se na české soudy, pokud Vám jej příslušné právní předpisy zakládají a pokud se podle příslušných předpisů tohoto práva nemůžete vzdát. Je-li vaším bydlištěm Severní Irsko, můžete také zahájit soudní řízení v Severním Irsku; je-li vaším bydlištěm Skotsko, můžete soudní řízení zahájit také ve Skotsku.


17.9   Jste-li firemní zákazník, podléhají tyto obchodní podmínky, jejich předmět a jejich úprava (i veškeré mimosmluvní spory nebo požadavky) anglickému právu. Uzavíráme s vámi dohodu o výhradní pravomoci soudů Anglie a Walesu.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 u modelů Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover:

Spotřeba paliva v kombinovaném zkušebním cyklu: 12,8 - 4,2 l/100 km, emise CO2 v kombinovaném zkušebním cyklu: 299 - 109 g/km.

Uvedené informace o spotřebě paliva a emisích CO2 odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení Rady (ES) č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO2 u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a stav udržovanosti vozidla. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny a nese hlavní odpovědnost za globální oteplování. Další oficiální informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel Vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce značky Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva naleznete také v sekci „Technické údaje“.